Venstre er friluftspartiet

Venstre er friluftspartiet, sier Roar Sollied fra Friluftsveien, som mandag var invitert på padletur i eget nærområde med Friluftsrådet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Roar Sollied padler Barduelva

Foto: Espen Bless Stenberg

Sollied var invitert sammen med ordførerne i Bardu og Målselv og fylkestingskollega og stortingskandidatrival Irene Lange Nordahl for å diskutere friluftslivsutfordringer og folkehelse med Friluftsrådet for Bardu og Målselv. -Det var jamen godt med litt fysisk avveksling i valgkampen, sier Sollied.

Her er noen av Sollieds tilbakemeldinger på vegne av Venstre:

Friluftsliv har en helsefremmende effekt gjennom forebygging og ved at det gir gode opplevelser for den enkelte. Friluftsliv er en viktig faktor for identitet og kulturarv. Dessuten bidrar friluftsliv til forståelse for betydningen av natur og miljø.

Vi vil legge til rette for universell utforming både for anlegg og uteområder, alt skal være universelt utformet fra 2020. Venstre vil innarbeide krav om universell utforming i alle offentlige anbud.

Venstre vil legge til rette for et mer aktivt friluftsliv gjennom blant annet å styrke frivillig sektor. Idrett er viktig for både trivsel, sosialt nettverk og folkehelse.Den offentlige innsatsen må i sterkere grad rettes inn mot å sikre mangfoldet i idretts-Norge og gi tilbud som aktiviserer barn og unge. Breddeidretten er en viktig arena for inkludering.

Jeg vil også nevne at avgiftspolitikken vår er styrende for ei bedre helse: Bort med moms på frukt og grønt, opp med avgift på sukker/brus. Vi er også sterke tilhengere av kollektivtrafikk og lavutslipp til bedring av luft og støyproblemer i byene og til gode for det globale klima.

Sikre allmannaretten
Venstre vil styrke allmannaretten og er derfor skeptisk til Hålogalandeiendommen. Jeg har som fylkestingsrepresentant fremmet forslaget om en revidering av Statskogmodellen der den lokale verdiskapinga kommer det lokale nivå til gode og der retten til allmenn friluftsferdsel holdes høyt. Jeger og fiskeforeningene har gitt ros for det.

Mange steder i landet er det et økende press på strandsonen. Her må allemannsretten gå foran andre interesser og det må være strenge restriksjoner på utbygging. I mer tynt befolkede deler av landet vil tilsvarende strenge restriksjoner ikke stå i forhold til behovet, og være et uønsket hinder for utvikling av lokalsamfunn og næringsliv. I disse områdene må særlig attraktive strand- og kystområder bevares gjennom en langsiktig strandsonepolitikk som ivaretar allemannsretten og sikrer naturverdiene. Venstre vil innføre krav om at alle kommuner skal ha en samlet strandsoneplan tilpasset situasjonen i det enkelte område. Disse planene må godkjennes av statlige myndigheter, men når en slik plan først er etablert, skal kommunene ha frihet til å avgjøre enkeltsaker.

Alle har rett til naturopplevelser, til å ferdes fritt og til å høste av naturens overskudd. Målet er at innbyggerne i minst mulig grad må betale for naturopplevelser.

Fjellnaturen er sårbar.
Hyttebygging er et naturinngrep i seg selv, men fører også med seg økt aktivitet og økt belastning på den sårbare naturen. Venstre er bekymret for at økt aktivitet i høyfjellet skal gå på bekostning av viktige naturverdier og vil derfor ha en restriktiv politikk for hyttebygging på høyfjellet.

Mer natur for barn og unge
Venstre mener det er viktig at barn og ungdom har gode muligheter til å skape sin egen frivillighet og til å organisere sin egen ungdomskultur. Staten må derfor tilrettelegge for de frivillige barne-og ungdomsorganisasjonene gjennom gode og ubyråkratiske støtteordninger. Å gi en god finansiering av barne- og ungdomsorganisasjonene er nødvendig for å gi alle barn og unge en reell mulighet til å delta, og er en anerkjennelse av all den dugnad og frivillig innsats som blir utført i felleskap av barn og voksne.

Fram for frivilligheten
Venstre prioriterer bygging og vedlikehold av idrettsanlegg for breddeidrett. Frivillige organisasjoner må styrkes. Vi vil ha momskompensasjon for disse og ta bort arbeidsgiveravgiften på pensjonister som jobber for frivillige organisasjoner, f eks med helseforbyggende arbeid blant alle aldersgrupper.
•Venstre vil stangfiske skal være gratis inntil barn/ungdom er 18 år.
•Gi frivillige foreninger tilgang til langsiktige, trygge og etisk forsvarlige inntektskilder.
•Sette i gang et arbeid med sikte på å fjerne merverdiavgiftskostnadene for frivillige organisasjoner.
•Styrke støtteordningene for barne- og ungdomsorganisasjonene.
•Frigjøre frivillige lag og foreninger fra aggressiv markedsføring av pengespill.

Lettere sammen
Noen mener at personlig helse er noe man får passe på sjøl, mens vi mener at informasjon, opplæring, fellestiltak og aksjoner setter flere i gang og inspirerer til en bedre livsstil. Venstre er tradisjonelt den største forsvarer av helseforbyggende aktiviteter.

Legg også merke til at Venstre i sin Velferdsreform vil overføre mer ansvar til kommunene.
Flere oppgaver blir desentralisert fra staten ned til nye, sterkere kommuner. Blant
oppgaver som kan desentraliseres er lokalsykehus, rehabilitering, barnevern, folkehelse/forebygging, rusomsorg, psykisk helse, kultur, kriminalomsorg, sikkerhet
og beredskap og miljø. Vi vil øke kommunenes andel av off forvaltning fra 38 til over 50%.

Tilskuddsordninger må støtte opp om lokalt engasjement, ikke reserveres for store prosjekter.
Frivillighet er bærende i norsk kulturliv. Det frivillige foreningslivet er kunnskapsformidler, kulturbærer og samfunnsbygger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**