Mer velferd i kommunene

Hvorfor er det mer politisk korrekt å snakke om omorganisering internt i kommunene enn omorganisering av kommunene?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Min påstand er at dersom vi hadde organisert kommunesektoren med nye grenser, ville vi unngått noen av nedskjæringene i tjenestetilbudet. Nå omorganiserer vi intern i kommunene kontinuerlig og innbyggeren får på viktige områder dårligere tilbud.

Jeg er ikke opptatt av å nedlegge Rakkestad, men tvert i mot er jeg opptatt av å kunne yte mer velferd til de som bor i Rakkestad — også i framtiden. Som lokalpolitiker er jeg opptatt av hvordan vi løser dette lokalt. På samme måte må politikerne på Stortinge være opptatt av hvordan dette skal løses nasjonalt. En nødvendig velferdsreform i kombinasjon med kommunestrukturendringer vil frigjøre milliarder av kroner som kan brukes til tjenesteyting i den enkelte kommune istedenfor administrasjon av kommuner. Nærhet til en sykepleier eller omsorgsarbeider bør telle mer enn nærhet til ordfører eller rådmann.

Rådhuset

Venstre vil ha en velferdsreform hvor flere helse- og omsorgstjenester, penger og fagfolk flyttes til en forsterket helse- og sosialtjeneste i kommunene. Da kan vi gi behandling, pleie og omsorg i folks nærmiljø, slik at vi får et bedre tilbud og økt verdighet både for pasienter og pårørende. Det vil også hindre at eldre og syke blir kasteballer mellom sykehus og kommunale sykehjem slik det skjer i dag.

Nærhet til brukerne gir også større mulighet til å aktivisere det frivillige hjelpeapparatet i samarbeid med det offentlige. I et liberalt velferdssamfunn er det samspillet mellom stat, kommuner, frivillige felleskap og den enkeltes ansvar for våre nærmeste som skaper trygghet og gode tjenestetilbud. Det vil gi mer lokal velferd og mer lokaldemokrati.

Det vil også gi grunnlag for flere interessante jobber og større stillingsbrøker i kommunene. Siden en stor del av offentlig ansatte i kommunesektoren er kvinner, vil det hjelpe flere kvinner til å få full stilling. Interessante heltidsjobber i et fagmiljø vil også være en faktor som inspirerer ungdommen til å flytte tilbake til hjemstedet når de er ferdig med utdannelsen.

I årene som kommer blir den store utfordringen hvordan vi skal klare å gi innbyggerne de velferdstilbud de har krav på. Vi må være i stand til å møte eldrebølgen, økende antall demente, større krav fra pasientene og nye medisinske muligheter som gjør at vi lever lenger på en god måte. For å få til det må vi bygge sterkere lokale fagmiljø spesielt innen helse, pleie, omsorg og sosial. Vi trenger også økonomiske ressurser for å videreutvikle og styrke disse tjenestetilbudene lokalt.

Som politiker synes jeg det er ansvarsløst å ikke ta kommunestrukturdebatten som en del av å løse fremtidens velferdsutfordringer. Vi kan heller ikke bare snakke om frivillig kommunesammenslåing slik vi har gjort siden 1960 tallet. Fordi det vil hindre en helt nødvendig nasjonal velferdsreform som skal gi mer velferd til innbyggerne. Stortinget må helt til slutt ha mulighet for et ris bak speilet hvis kommunene igjennom en lokal prosess og økonomiske gulrøtter selv ikke klarer å finne frem nye, rasjonelle strukturer som danner grunnlaget for en velferdsreform.

Hvorfor stikker jeg hodet i dette "vepsebolet" og tar denne debatten? Jo, fordi vissheten om at nasjonen Norge og alle kommuner står foran store velferdsoppgaver i fremtiden som vi må gjøre noen smarte grep for å være i stand til å løse. Vi vet at antall personer over 65 år vil øke med 65 prosent fram til 2040, antall 80-åringer vil fordobles og antall 90-åringer tidobles. Hver fjerde ungdom vil måtte velge helse- og omsorgsyrker hvis vi bare skal holde tritt med dagens omsorgsnivå.

Når vi så klart ser at vi ikke er i stand til å yte fremtidens velferdsoppgaver uten å gjøre noen strukturelle grep. Er det ikke da et politisk ansvar å sette dette på den politiske dagsorden? En velferds- og kommunestrukturreform tar det mange år å gjennomføre. Det er viktig å begynne prosessen før det er for sent og det virkelig går utover viktige velferdstilbud til befolkningen. Jeg påstår overhode ikke at jeg har de riktige svarene, men jeg er helt sikker på at Venstre stiller et berettiget spørsmål i: Er dagens kommunestruktur optimal for å løse fremtidens velferdsbehov?

Jan Tore Gjøby
Leder Rakkestad Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**