Yxney-spørsmål til miljøvernministeren

Venstres nestleder Ola Elvestuen spør miljøvernminister Erik Solheim om veien forbi Fiskerhytta på Yxney i Sandefjord kommune skal regnes som innmark eller utmark.Videre om hvordan miljøvernministeren vurderer Sandefjords rådmann Gisle Dahns bruk av uttalelser fra departementets representanter om denne saken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Fra Yxney

Fra Yxney

Nedenfor gjengis brevet i sin helhet:

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim
Miljøverndepartementet
P.B. 8013 Dep
0030 Oslo

Yxney og friluftsloven
Miljøverndepartementet, Sandefjord kommune og Kjell Ulrichsen inngikk i 2007 en avtale som bl.a. omfattet statlig overtagelse av deler av eiendommen Skogan og tilrettelegging for bruk av en strand på den delen av eiendommen som fortsatt skal tilhøre grunneier. Avtalen forutsetter at grunneier skal gis dispensasjoner fra plan- og bygningsloven (fradeling av tre hytteeiendommer med store tomter, bruksendring fra uthus til hytte etc.). Videre forutsetter avtalen en omfattende regulering av ferdselen på eiendommen, gjennom oppsetting av porter og stengsler.

Oppsetting av porter og stengsler krever saksbehandling etter Friluftsloven. Kultur- og fritidsutvalget i Sandefjord behandlet 18. august oppsetting av et av stengslene som forutsettes i avtalen. I Rådmannens bemerkninger står det at "Under befaringen med blant annet Miljøverndepartementet og Fylkesmannen i Vestfold ble det klart uttalt fra representantene for disse at veien forbi "Fiskerhytta" gikk over innmark eller gårdsplass, jfr. frl. § 1a."

Defineres området som utmark tillater ikke friluftsloven at stengsler settes opp. Defineres området som innmark, slik det legges opp til i sakens framlegg, kan stengsler settes opp. Miljøverndepartementet er part i saken og det skal ikke finnes skriftlig dokumentasjon på uttalelsene fra departementet. Det har nasjonal interesse om Miljøverndepartementet har inngått en avtale som begrenser allemannsretten.

I regjeringens Soria Moria – erklæring heter det at:
Allemannsretten er den viktigste bærebjelken for at alle skal utøve et aktivt friluftsliv. Det er derfor viktig at denne ikke svekkes, og at det kontinuerlig gjøres et arbeid for å sikre at allemannsretten fortsatt står sterkt både i den juridiske og i den allmenne rettsoppfatning.

Denne saken har vakt stor oppmerksomhet i forhold til ivaretakelsen av viktige friluftslivsområder lokalt, og det har vært etterlyst en klargjøring fra departementets side.

Ola Elvestuen

Ola Elvestuen

Mener statsråden at veien forbi "Fiskerhytta" er utmark eller innmark og hvordan vurderer statsråden Rådmannens bruk av miljøverndepartementets uttalelser i saken?

Saken vil komme opp til ny behandling i Formannskapet i Sandefjord 8. september. Jeg ber derfor om raskt svar på denne henvendelsen.

Med vennlig hilsen
Ola Elvestuen,
andre nestleder i Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**