Kunnskapssamfunnet Skal Sikre Velferden

Et mangfoldig og nyskapende næringsliv er helt avgjørende for at vi i Norge skal lykkes i en stadig mer globalisert økonomi og velferd er i Norge kan bare sikres gjennom verdiskapingen idet private næringsliv og av at initiativrike enkeltmennesker som tørr å satse å etablere nye bedrifter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Derfor trenger vi en næringspolitikk med gode rammevilkår for alle deler av næringslivet og en målrettet innsats for utvikling av flere kunnskapsbedrifter. Derfor ønsker vi i Venstre å satse på forskning og nyskaping og å legge bedre til rette for Gründere som vil skape en arbeidsplass for seg selv og andre. Vi må også legge om den økonomiske politikken, og dermed også næringspolitikken, bl.a. ved å vri beskatning fra skatt på arbeid til skatt på forbruk og miljøskadelig atferd. Med Venstres skattepolitikk blir det mer lønnsomt å arbeide og investere i norske bedrifter og arbeidsplasser, og mindre lønnsomt med forbruk og forurensing.

Skal vi oppnå dette må vi skape gode rammevilkår for de minste bedriftene og for selvstendig næringsdrivende. Derfor vil vi i Venstre innføre et næringsfradrag på linje med minstefradraget for selvstendig næringsdrivende og innføre en egen og forenklet aksjelov for små bedrifter hvor man blant annet fjerner revisjonsplikten, reduserer størrelsen på aksjekapital, reduserer gebyrene og rapporteringen til Brønnøysund og reduserer antall avgiftsterminer. må også gjør det enklere å ansette nummer to i et enpersonsforetak, blant annet ved å tillate midlertidige ansettelser og ved å redusere rapporteringsbyrden for bedriftene.

Vi må også likestille selvstendig næringsdrivende med arbeidstakere med hensyn til sosiale rettigheter ved svangerskap, fødsel og ved omsorg for små barn uten å øke trygdeavgiften. En slik forenkling vil føre til at flere vil tørre å satse og etablere egen bedrift.

Vi i Venstre vil ha et nyskapende Norge hvor flere starter egen virksomhet og tar makten over egen arbeidsdag. Landet vårt trenger flere selvstendig næringsdrivende og flere småbedrifter. Vi må derfor stimulere til omstilling og nyskaping.

Vi må også øke satsingen på entreprenørskap i skolen og styrke samarbeidet mellom forskningsmiljøer, næringsliv og skole. Det er også nødvendig å sikre bedre tilgang til risikovillig kapital for gründere gjennom det offentlige virkemiddelapparatet og gjennom skattestimulans for private investorer. Erfaringene fra USA og England med såkalte «Business Angels» er svært positive. En «Business Angel» eller «frøkapitalist» er en privatinvestor som i en tidligfase går inn i lovende prosjekter, ofte i eget nærområde, med både kapital og kompetanse. Frøkapitalisten følger opp investeringen sin nøye og er gjerne aktivt med i utviklingen av bedriften eller foretningsideen. Denne typen investeringer kan bl.a. stimuleres gjennom skattesystemet og gjennom en «KapitalFUNN»-ordning etter modell av SkatteFUNN.

Derfor vil Venstre dele Innovasjon Norge i to. Den ene delen skal være en målrettet nyskapingsdel for gründere og bedrifter i hele landet. Mens den andre delen skal ha et virkemiddelapparat for distriktsutbygging med hovedhensikt å sikre bosetting og landbrukspolitiske formål. Et viktig element i en god næringspolitikk er også økt satsing på forskning, nyskaping og kompetanseheving i det eksisterende næringslivet ordninger som belønner dem som tør satse.

Mye av nyskapingen som drives i dag, skjer innenfor det etablert næringsliv. Mange gode ideer blir imidlertid aldri realisert. Dette vil Venstre endre bl.a. ved å innføre skattestimuli til bedrifter som driver aktiv utviklingsarbeid og knoppskyting.

En framtidsrettet næringspolitikk handler også om økt satsing på forskning og utviklingsarbeid, både i og utenfor bedriftene. Men vi skal heller ikke glemme å satse på skolen som er grunnpilaren i et moderne kunnskapsamfun.d

Ved å satse på realfagene, øke lærertettheten og gjennom å styrke fagkompetansen til lærerne sammen med en systematisk etter og videreutdanning for lærerne, kan svært mye oppnås.

Hans-Carl Tveit

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**