Individuell plan framfor samhandlingsreform

Fastlegeordningen bør styrkes ved å gi fastlegen et bredere ansvar for å følge pasienten, samt utvikle incentivordninger til å holde folk friske. Bjarne Håkon Hansens samhandlingsreform mangedobler helseutgiftene

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Velferdsreform

Foto: Tore Nilsen

Venstre vil:
– Styrke primærhelsetjenesten
– ha flere leger og sykepleiere med kompetanse på sammensatte sykdommer og lidelser ansatt i sykehjem
– stimulere til spesialisering av helsepersonell til primærhelsetjenesten, bl.a. innen geriatri og psykiatri
– styrke og endre fastlegeordningen slik at fastlegene får en portvaktfunksjon og ha et bredere ansvar for å følge pasienten – også ved utskriving fra sykehus
– utvikle incentivordninger som gjør det økonomisk lønnsomt for fastlegen å selv ta vare på pasienten i stedet for sykehusinnleggelse
– prioritere mer ressurser til forebygging og rehabilitering
Foto: A.Hovsto

Lars Sponheim om velferd

Foto: Caroline Roka / Tank Design

MER BÆREKRAFTIG STRUKTURERING AV HELSEVESENET
Hovedtrekkene er følgende:
1) En konkurranseutsettende reorganisering av alle leverandører av helsetjenester som er offentlig eid og styrt i dag. Gjennomføres over en 5 til 15 års periode, der staten selger seg ut av sine driftsenheter.
2) Konsekvens 1 av dette skal være at driftsenhetene utsettes for "nedleggelsestruende konkurranse" som under gode konkurranseforhold vil føre til desentral planlegging, og en høyere effektivitet.
3) Konsekvens 2 av dette vil forutsetningsvis være en økt grad av valgfrihet for brukerne, en økning i frihetsgraden som kan sammenliknes med liberaliseringen av tidligere kommunistiske planøkonomier.
4) Videre vil det være naturlig å følge opp med en ytterligere frigjøring og liberalisering av kostnadsdekningen: Alle inntekter fra "Syketrygd" som innkreves over skatteseddelen fordeles (under felles administrasjon) til et helsefond for hver enkelt person i landet, etter omtrent tilsvarende prinsipper som i dag brukes innen "Skoghelsetjenesten", der hver skog har sitt fond, fra hvilket det kun kan utbetales til leverandører av "Skoghelsetjenester" for godkjente tjenester. (Godkjent av en fylkesmyndighet etter nasjonale prinsipper)
5) Konsekvensen av dette vil være at hver borger vil kunne disponere og velge helsetjenester fritt fordelt mellom profylaktiske og kurative tjenester og medisiner innenfor en godkjennelsesramme (som i skogbruket). Dette vil gi en økt valgfrihet og for noen kanskje et økt ansvar for egen helse.
6) For å opprettholde velferdstatens prinsipper i dag bør det opprettes en egenfonds-betaling der de spesielt svakstilte som ungdom og studenter, minstepensjonister etc suppleres med statlige garantier og/eller helsestipend.
7) For eventuelt å avhjelpe risikoen for spesielt store og sjeldne fondsødeleggende kostnader, bør ordningen suppleres med en form for forsikring. (kanskje med egenandel som er fondsdekket)
8) Fondsbasering av kostnadsdekning vil ytterligere overføre frihet og ansvar i forbindelse med vurdering (som i dag gjøres i lukkede legerom på vegne av staten) av kostnader mot nytte (livskvalitet)
9) Til slutt vil vi nevne at det synes for oss som om svært mange mennesker føler seg fremmedgjort og behandlet som en brikke i dagens offentige, autoritære system.
10) Om ønskelig gjør vi gjerne en nærmere utdyping av forslaget, og skal om ønsket også gjerne søke å oppspore rapporter og resultater fra de steder i verden dette måtte være realisert i praksis
11) Viktige elementer i dette er å oppnå en god konkurranse, og unngå å falle i fellen som apoteker-reformen falt i. (styrke konkurransetilsynes makt?)
12) Vi ønsker å ta disse tanker opp i flere fora, i den grad vår begrensede kapasitet tillater det, men trenger veiledning på hvordan slike prinsipper kan legges fram for en positiv samfunnsutvikling.
Vi tror derfor at en første fase kan være å gi fastlegen sine klienter (før de blir pasienter) en mulighet til å ta behandling som gjør at de ikke blir syke — en friskhetsmodell basert på faglige og egne virkemidler for å holde seg frisk gjennom å
– prøve ut nye metoder for å holde seg frisk
– benytte en del av sitt opparbeidede fond (fra syketrygd) til friskhet
Vi mener helseforetak burde kalles "friskforetak".

Video hentet fra YouTube. For full video klikk her.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**