Trafikksikkerhet

Trafikksikkerhet handler i stor grad om den enkelte trafikants holdninger og atferd. De fleste ulykker skyldes rus, høy fart, trøtthet og dårlige trafikkferdigheter. Det er derfor viktig å påvirke bilisters holdninger slik at kunnskap og forståelse om risikofylt kjøring øker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


For å få ned tallet på antall drepte og skadede i trafikken, er det nødvendig å innrette transportsystemet slik at det fremmer trafikksikker atferd og samtidig beskytter mot fatale konsekvenser av farlig kjøring.

Derfor vil Venstre:
Øke kontrollaktiviteten og ha mer synlig politi langs veiene.
Skjerpe sikkerhetskrav til yrkestransport, spesielt tungtransporten.
Skjerpe prøvetid på sertifikat, slik at terskelen for inndragelse
ved trafikkovertredelser for ferske bilførere senkes.
Intensivere bruken av midtrekkverk på ulykkesutsatte to- og
trefeltsveier.
Bedre vedlikeholdet av det mest trafikkerte veinettet.
Vurdere å innføre alkolås i busser, ferjer og annen yrkestransport.
21

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**