Ønsker helhetsplan for Oslofjorden

Vestfold Venstre ønsker en helthetsplan for Oslofjorden. Det er virkelig på tid å sette et fokus på fjorden, både med hensyn til helsetilstanden til fjorden men også det biologiske mangfoldet og de truslene som økt bruk og trafikk vil kunne medføre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Fra Melsomvik

Foto: Kåre Pettersen

Oslofjorden er en unik naturperle som rundt to millioner mennesker har som sin nærmeste nabo. En fjord med en flott strandsone og tilhørende skjærgård som det er svært viktig å ta vare på for kommende generasjoner. Fjorden er også en viktig transportåre i tillegg til å være et leverbrød for yrkesfiskere.

Så langt har Oslofjorden med alt den har å by på ligget der som det mest naturlige i verden.

Vi har fått vernet enkelte områder i og langs fjorden samt hatt et økende fokus på å sikre allmennheten tilgjengelighet. Alt dette er viktig og riktig!

Fjorden står overfor store utfordringer; forurensning, overfiske og inntog av nye arter som stillehavsøsters og amerikansk hummer for å nevne noen. Tønsbergs Blad har omtalt Venstres utspill på denne linken.

Noen av punktene i en helhetlig plan for Oslofjorden:

1) Opprettelse av flere marine verneområder i indre Oslofjord (nasjonalparker til havs)

Reketråler fra Kristiansand

Foto: Dag Vige

a. Basert på samme modell som Kragerø har foreslått. Et mulig marint verneområde i Oslofjorden kan gå ut til Slagentangen/Larkollen.
b. Beskytte utsatte torskestammer slik at vi får en økning av fisk i fjorden
c. begrense / forby bruk av ulike fangstredskaper (eks. innføring av sorteringsristrist på reketråling)
d. Fisken i Oslofjorden er alt for verdifull til at noen ytterst få personer skal ha råderetten over den som tilfellet dessverre er blitt.
e. Vil kunne gi en ny turistnæring med fokus på sportsfiske. Jfr. Øresund området hvor restriksjoner ble innført for mange år siden.

2) Kartlegge det biologiske mangfoldet i fjorden — over og (ikke minst) under havoverflaten
a. NIVA, norsk institutt for vannforskning utfører en kartlegging som vi må sikre blir gjennomført 100 %
b. Venstre vil at det biologiske mangfoldet i sjø i alle kystkommunene rundt Oslofjorden kartlegges.
c. reetablere det naturlige artsmangfoldet der dette er truet

3) Styrking av oljevernberedskapen og havariberedskapen
a. Når ulykken først er ute, er det to ting som er avgjørende: Hurtig respons og godt utstyr.
b. Venstre har ved budsjettbehandlingene i Stortinget i årene 2006-2009, foreslått totalt 171 millioner til styrking av oljevernberedskapen.
c. I dette beløpet er også foreslått midler til opplæring av frivillige til innsats for opprydning av oljesøl

Færder Fyr

Foto: R.Jonassen

d. Det skjer så å si ingen utvikling av oljevernutstyr. Det er ikke nok penger i dette markedet for private aktører, og staten er nødt til å gå inn og finansiere forskning og utvikling av nytt utstyr.
e. Beholde losbordingsfeltet ved Færder for å sikre en bedre kontroll på skipstrafikken i den sårbare Oslofjorden.

4) Gjennomføre de rensekrav Norge har underskrevet knyttet til Nordsjøavtalen
a. Norge har signert krav om fjerning av nitrogen i sine avløpsutslipp, men har bare i ubetydelig grad oppfylt dette rundt fjorden
b. Indre Oslofjord til Drøbak er uttalt som et mer sensitivt område, mens f.eks. Østfold og Vestfoldkysten ikke har krav om fjerning av nitrogen
c. Våre naboland Sverige og Danmark (bl.a.) har innført rensekravene Norge selv har signert. Hvorfor er f.eks. Vestfold-skjærgården mindre sensitiv enn skjærgården i Norra Bohuslän?
d. Bl.a. er norsk biologisk renseteknologi tilgjengelig

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**