Uttalelse: Klimakrav til Regjeringen

I de neste fire årene må Norge ta de avgjørende skrittene fra å være en gammeldags fossilnasjon til å bli et miljøpolitisk foregangsland, mener Venstres landsstyre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Venstres landsstyre vil at Norge skal være i front når det gjelder å satse på fornybar energi, utvikle og ta i bruk ny teknologi, skape nye grønne arbeidsplasser og gjøre omstillinger på alle områder som har konsekvenser for klimaet og miljøet.

Klimaforliket
Etter harde forhandlinger fikk Venstre Regjeringen med på et klimaforlik i Stortinget. Etter den tid har de norske CO2-uslippene likevel økt ytterligere og det haster med å få på plass nye tiltak. 2009 er et avgjørende år for klimapolitikken spesielt med tanke på FN-toppmøtet i København i desember hvor det skal fremforhandles en ny internasjonal klimaavtale.

Ola Elvestuen

Foto: Kåre Pettersen

– Dersom Norge skal ha realistiske muligheter til å oppfylle en klimaavtale som er mer ambisiøs enn Kyoto-avtalen, er det viktig at vi allerede nå kommer i gang med tiltak som får ned de norske klimautslippene, sier nestleder Ola Elvestuen.

Rødgrønne miljøsynder
De rødgrønne har ikke gjort nok for å få Norge på rett kurs i klima- og miljøarbeidet. Eksemplene på dette er mange: Rensing av gasskraftverket på Kårstø er skjøvet ut i det blå, Regjeringen har tillatt oljeaktivitet på Goliatfeltet, seismikkskyting utenfor Lofoten og Vesterålen, leting etter olje og gass utenfor Jan Mayen og satt ny rekord i tildeling av letetillatelser på sokkelen og sommel med å få på plass et grønt sertifikatmarked som ville utløst betydelig mengder fornybar energiproduksjon og som ville bidratt med grønne jobber over hele landet.

– Venstre mener at Norge har unike forutsetninger innen fornybar energi og har samtidig et av Europas dårligste opplegg for å støtte fornybar energiproduksjon. Dette må avløses av en storsatsing på dette området. Her ligger det store muligheter for å sikre arbeidsplasser og skape nye, også i distriktene, sier Elvestuen.

– Skattesystemet må brukes mer aktivt i en miljøvennlig retning, og det er viktig med et offentlig virkemiddelapparat som kan utløse en rekke av de gode klimaprosjektene vi ser at mange klimagründere og bedrifter trenger finansiering til. Norge trenger nytenkning for å utløse klimaløsningene og tydelig politikk som staker ut en ny og mer bærekraftig kurs for Norges økonomi, sier Elvestuen.

Venstres logo

Foto: Venstre

Venstres landsstyre stiller derfor følgende 10 krav til Regjeringen for å få Norge på rett spor i miljø- og klimapolitikken:

1. Redusere norske utslipp av klimagasser slik at Norge når Kyotoforpliktelsen med tiltak innenlands
2. Omgjøre olje- og energidepartementet til et klimadepartement.
3. Ingen petroleumsaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen, Senja og Møre.
4. Et reelt grønt skatteskifte der forbruk og miljøskadelig atferd beskattes høyere.
5. Storstilt satsing på et moderne togtilbud som et reelt reisealternativ mellom byene.
6. Et bedre, rimeligere og hyppigere kollektivtilbud i byene.
7. Økt satsing på fornybar energiproduksjon, blant annet gjennom økning av grunnfondet for fornybar energi og energieffektivisering fra 20 til 40 milliarder.
8. Bidra med statlig kapital til "grønne" gründere gjennom å opprette et statlig investeringsselskap med formål å investere i klimateknologi og —omstilling.
9. Forbud mot og utfasing av fossil oppvarming i bygg, der Enova gis ansvaret for gjennomføringen.
10. Et nytt og forsterket klimaforlik må på plass før klimatoppmøtet i København, med tydelige mål om nasjonale kutt (40 prosent) i klimagassutslippene innen 2020.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**