Få kontroll med kameraovervåkningen

Norge er nå i følge Datatilsynet den nest mest teleovervåkede nasjon i verden. Det er bare britene som er mer overvåket enn oss.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


– Venstre ber regjeringen gjennomgå all fysisk overvåkning som for eksempel kameraovervåkning og gi kommunene plikt til å samle informasjon om hvor det skjer overvåkning, og til hvilket formål, samt å publisere denne informasjonen slik at den er tilgjengelig for borgerne, sier Trine Skei Grande.

I dag er det Datatilsynet som fører tilsyn med og håndhever personopplysningslovens regler om kameraovervåking. Om eventuelle fordeler av kameraovervåking oppveier de personvernmessige omkostningene, er imidlertid et politisk spørsmål hvor meningene kan variere fra sted til sted, avhengig av lokale forhold.

Mer kontroll
Venstre foreslår derfor at kommunene bør få anledning til å overta tilsynsansvaret for kameraovervåking og til å bestemme om en slik overvåking skal være konsesjonspliktig.

 Venstre er kritisk til at kameraovervåkningen er ute av kontroll.

Venstre er kritisk til at kameraovervåkningen er ute av kontroll.
Foto: www.sxc.hu/

– Antallet overvåkingskameraer ser ut til å være økende. Datatilsynet har i dag ikke kapasitet til å føre tilsyn med om all overvåking oppfyller lovens krav. Overføres tilsynsansvaret til kommunene, vil det kunne åpne for en intensivering av kontrollen i den utstrekning det er behov for det, sier Skei Grande.

– Gjennom konsesjonsreglene vil en kommune kunne bestemme om visse områder ikke skal være fjernsynsovervåket, eller eventuelt bare overvåket av et bestemt antall kameraer, sier Skei Grande.

Personvern
Venstre mener hensynet til det lokale selvstyret taler for at det bør være opp til hver enkelt kommune å avgjøre hvordan personvernhensyn skal avveies mot andre kryssende hensyn, innenfor rammen av personopplysningslovens regler.

Trine Skei Grande

Foto: Caroline Roka

– Det er først og fremst personvernet til innbyggerne i kommunen som berøres når torget eller handlegaten overvåkes. En overføring av tilsynsansvar kan dessuten bidra til at personvernspørsmål kommer høyere på den lokalpolitiske dagsorden, og vil stimulere til en lokal debatt og bevisstgjøring om personvernspørsmål, sier Skei Grande.

Venstre mener dessuten at effektivitetshensyn taler for at tilsynsansvaret flyttes til kommuner som ønsker det. Venstre foreslår derfor å endre personopplysningsloven slik at kommunene gis tilsynsansvaret for kameraovervåking og til å bestemme om en slik overvåking skal være konsesjonspliktig.

Les også: Elvestuen: Oslo bør kontrollere “storebror.”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**