Helse og omsorg

Alle mennesker trenger å kjenne trygghet. Det vil Østre Toten Venstre sette som sitt viktigste politiske mål for alle som bor i Østre Toten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Trygghet er spesielt viktig for de som ikke klarer seg selv. Venstre ønsker at det legges til rette for at innbyggerne i Østre Toten skal kunne bo i eget hjem selv om de har hjelpebehov av forskjellig
slag og omfang. Dette krever at hjemmetjenesten har tilstrekkelige ressurser og god kompetanse.

Det vil til en hver tid være innbyggere som har behov for omsorg på sykehjem for kortere eller lengre tid. Sykehusenes endrede drift, med kort liggetid, dagbehandling og utstrakt poliklinisk virksomhet, vil bli en økende utfordring for sykehjemmet. Venstre vil arbeide for å styrket bemanningen og at det gis ressurser til å bygge opp nødvendig kompetanse for å møte utfordringene. Legetilsynet må også økes. Sykehjemmet bør utvikles til å bli et kompetansesenter i kommunen. Ansatte må ha tilstrekkelig med tid for den enkelte bruker og dennes pårørende. Venstre vil jobbe for at de små deltidsstillingene økes slik at flere får jobbe heltid, hvis de ønsker det. For å sikre at vi beholder ansatte og rekrutterer nye, vil vi ha en aktiv arbeidsgiverpolitikk som kan gjøre tjenesten attraktiv å jobbe i. Dette sikres gjennom god ledelse, at ansatte blir hørt når de har forslag til endring og forbedring. De ansatte må gis mulighet for etterutdanning, og oppfølging av en aktiv personalledelse. Mennesker er forskjellige, også de som trenger hjelp. Venstre vil derfor ha ulike botilbud i kommunen. De fleste brukerne som har omsorgstjenester bor i egne hjem. (Privat hus, leilighet, trygdebolig eller omsorgsbolig). Vi ønsker ikke flere institusjonsplasser, men heller mindre boenheter med tilrettelagte leiligheter knyttet til en felles bemanningsenhet. Bofellesskap med døgnbemanning for fysisk friske demente er et riktig og godt tilbud. Yngre mennesker med et omfattende hjelpe- og tilsynsbehov hele døgnet kan også være aktuelle for et lignende botilbud. For at pasienten skal få en helhetlig tjeneste, er det nødvendig med et godt samarbeid mellom kommunens helse- og omsorgstilbud og spesialhelsetjenesten. Østre Toten Venstre aksepterer ikke at de lokale sykehusene i fylket har reduserterte tjenester og gradvis bygges ned. Venstre vil kjempe for at sykehuset på Gjøvik skal være et fullverdig akuttsykehus også for fremtiden.

Psykiatri
Stadig flere av oss får psykiske lidelser for kortere eller lengre tid. Mennesker med psykiske lidelser
ønsker seg også et vanlig liv med kjæreste, familie, venner, arbeid og fritidsaktiviteter. Men det er viktig at de får rask og riktig hjelp. Psykiatri er en daglig utfordring for samfunnet, og på mange områder har vi kommet til kort. Forebyggende tiltak må være i fokus, særlig i forhold til barn og unge. Samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunens psykiatritjeneste er nødvendig for at brukerne skal få en sammenhengende og tilstrekkelig behandling og oppfølging over tid. Tverrfaglig samarbeid internt i kommunenes helse-, sosial- og omsorgstjenester er svært viktig i så måte. Kultur og fritidstilbud må tilrettelegges slik at mennesker med psykiske lidelser kan komme seg ut av en sløvende ensomhet.

Rusomsorg
Rusavhengighet rammer mennesker i alle aldre og er en stor utfordring for den enkelte og dennes
familie, venner og jobb. Det forebyggende arbeidet må styrkes, spesielt ovenfor barn og ungdom. Venstre vil styrke samarbeidet mellom helsesøster, førskolelærere og lærere. Da fanger man tidligere opp problemene, og kan hjelpe barn og voksne til en bedre hverdag. Det er svært viktig med rusfrie arrangement for å vise at rus ikke er viktig for å ha det moro. Derfor vil Østre Toten Venstre gi penger til Ungdomsutvalget slik at ungdom selv kan arrangere slike. Å komme tilbake til hverdagen etter rusmisbruk er krevende og trenger offentlig innsats fra fagpersoner. Venstre vil derfor bygge opp et omsorgstilbud til rusmisbrukere som er avruset i form av omsorgsbolig og arbeidstrening.

Sosialtjenesten
Venstre vil følge de statlige normene for økonomisk sosialhjelp gjennom en årlig regulering. I tillegg vil vi styrke retten til å komme seg ut av behovet for slik hjelp gjennom økt fokus på rett ytelse og mer hjelp til å bli selvstendig. Konkret vil vi ferdigstille et nytt arbeidstreningssenter på Lena, hvor mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer skal få økt oppfølging og hjelp til å finne en mer meningsfylt hverdag. NAV-reformen må følges helt i havn, og sikre at de kommunalt ansatte blir ivaretatt med sin spesialkompetanse opp mot de tradisjonelle statlige instansene, som trygd og arbeid. Venstre vil etablere nye lokaler for NAV, hvor borgerne i Østre Toten skal få alle tjenester på ett sted.

Barnevern
Alle barn har rett på gode oppvekstvilkår. Vi vil jobbe for et barnevern med tilstrekkelige personellressurser. Det må utarbeides en plan for veiledning og kompetansehevning for ansatte i tjenesten. Venstre ønsker å sette barnevernet i stand til å komme tidlig inn i sakene, slik at foreldre som opplever en vanskelig hverdag kan få tilstrekkelig hjelp. Et tett samspill med helsestasjon, barnehage, skole og SFO er nødvendig for å få til dette, og barnevernet må få ressurser til aktiv veiledning av personalet. Østre Toten Venstre vil frede barnevernet for eventuelle kutt i økonomiske rammer. De viktigste er barna, og de må skjermes!

Helsetjenester
De fire legesentrene våre er i løpet av perioden 2003-2007 nye og med gode fysiske arbeidsmiljø. For å sikre den gode legedekningen vil vi videreføre modellen, hvor legene kan være leger, og kommunen legger til rette med lokaler og arbeidsgiveransvar. Helsestasjonene må sikres med god nok kompetanse og hensiktsmessige og tilfredsstillende lokaler.

En god fysio- og ergoterapitjeneste er viktig for å gi rask og god oppfølging når behovet er der. Mennesker som trenger hjelp for å komme tilbake til en god hverdag hjemme, skal prioriteres og gis målrettet opptrening og tilrettelegging. Forebyggende hjelp gjennom fokus på fysiske aktiviteter skal ha prioritet i helsehverdagen. Dette må omfatte oss alle, fra vi er barn og til vi er gamle. Kommunens helsepersonell skal veilede og gi hjelp til å komme i gang, blant annet gjennom ordningen med Grønn resept. Dette er vi gode på i Østre Toten, og det skal vi fortsette med.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**