Miljø

Venstre tror på en moderne miljøpolitikk som legger til rette for at alle skal
kunne være med å sikre miljøet for barna og barnebarna våre. Dette betyr
at miljøvennlige løsninger må gjøres tilgjengelig for alle.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Vi trenger gode opplegg for kildesortering. Videre er det nødvendig med brukervennlig tilgang til miljøvennlig drivstoff så mange steder som mulig, dessuten konkret støtte til de som planlegger bolig eller næringsbygg med alternativ energi. Det må oppmuntres til energisparende tiltak i egen bolig. Vi trenger god offentlig transport, og i tillegg må det jobbes aktivt for å skape begeistring for miljøvennlige tiltak blant innbyggerne i kommunen. Venstre er for at lokale lag og foreninger skal kunne samle og levere papir, i stedet for å sette ut slikt arbeid på anbud. Dette er en viktig inntektskilde for foreningene våre, og bidrar dermed til økt bevissthet på resirkulering hos menigmann, ved å gjøre dette støttes lokalsamfunnet. Venstre mener også at som medeier av GLT- avfall har vi et ansvar for hvordan søpla vår behandles. Søppel er en ressurs som MÅ benyttes til å produsere energi ! Venstre vil arbeide for et godt estetisk miljø gjennom å ta vare på og opparbeide kulturlandskapet. Vå må ta vare på Totenåsen som den naturperlen den er. Dette går bl.a. på å være restriktiv med antall nye hytter og størrelse på disse, slik at vi ikke får hyttelandsbyer på Totenåsen.

Venstre vil forby salting av veier i kommunen
— ingen asfaltveier over Totenåsen!

Mjøsa er kommunens største drikkevannskilde.
Venstre vil støtte Mjøsaksjonen 2000 og vil arbeide for å redusere utslipp i Mjøsa. Vi må kunne drikke vannet og spise fisken. Dette er også viktig om en vil beholde de sportsfiskerne som har Mjøsa som rekerasjonsområde. Strandsonen langs Mjøsa må holdes tilgjengelig for alle og må derfor ikke bygges ned. Det er viktig å ta vare på de tilbudene og aktivitetene som finnes lang strandsonen.

Toten er «Den trivelige bygda» blant annet fordi landskapet er åpent og vakkert. Både natur og kulturlandskap trenger et aktivt vern. Østre Toten Venstre ønsker derfor å verne om kulturlandskapet på Toten, slik at vi kan bevare fremtidig trivsel i kommunen vår. Det må settes strenge estetiske krav til nybygg og restaureringer — kulturlandskapet må vernes.

Totenåsen skal være et sted for friluftsliv og rekreasjon, tilgjengelig for alle. Gjennom et samarbeid mellom kommunen og allmenningene skal det legges til rette for bruk av Totenåsen (Parkeringsplasser, rasteplasser, gapahuker, merking av turstier). Totenåsen må verken bli en hyttelandsby eller et gjennomfartsområde! Det må være plass for alle til ro og rekreasjon. Det er absolutt nødvendig at kommunen vedtar en forpliktende klimaplan så fort som mulig. Denne må bl.a. innebære at alle nye kommunale bygg har opplegg for fjernvarme. Alle kommunale bygg må ta i bruk alternativ energi, og strømsparende tiltak må gjennomføres. Det må arbeides for utvikling av lokale varmeanlegg, der lokale energikilder som f. eks flis benyttes. Venstre vil øremerke deler av overskuddet fra kraftselskapene til investeringer i miljøtiltak i kommunen.

Venstre vil arbeide aktivt for å etablere en høyhastighetsjernbane mellom Oslo og Trondheim. Dette vil bidra til å åpne en helt ny situasjon kommunikasjonsmessig hvor du kan bo i Mjøslandskapet, jobbe i storbyen om du vil, og ikke minst få en miljømessig og effektiv uttransportering av varer. Innlandet vil på denne måten kunne få et nytt løft.

Busstilbudet må styrkes, hvor Ringruta er en bærebjelke. Venstre vil jobbe for å få på plass en bestillingsbuss hvor de som bor mer usentralt også skal kunne få et kollektivtilbud. Dette gjelder ikke minst eldre som ikke lenger selv kan kjøre bil og som lett blir isolert. Prisene må være lave nok til at man bruker kollektiv transport fremfor bil, og avgangene må være hyppige nok til at det blir et reelt valg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**