Kommuneplanen 2009-2022 (KST, 12.11.09)

Venstre ønsker et strengere arealvern enn det flertallet i kommunestyret (KST) ønsker. Venstre har fått svært god støtte fra fylket som sier: nei til en rekke utbygginger, fremmer flere innsigelser fordi kommunen mangler begrunnelser og konsekvensanalyser. KST-flertallet sier hele 70 nye boliger årlig, og utsetter sykkel- og gangveier.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Forslag til vedtak fra Venstre:
1 Alle innsigelsene fra fylket tas til følge: golf (utstår), hestesport (utgår), fornminner og kulturminner (registreres på kartet), regionalt grøntdrag (markeres på kartet), analyser på ROS og KU (gjøres i forkant), Næringsparken (to forslag, utgår), traseen Finnestadgeilen-Randabergveien (utstår), Mekjarvik vest (utgår) og Mekjarvik øst (utstår), Randaberg vgs (utgår, automatisk fredet kulturminne).

2 Gang og sykkelstier bygges videre ut i samsvar med plan for følgende strekninger: Harestadvika-Mekjarvik østsiden, Mekjarvik-Randabergfjellet, Sande-Tunge, Vistnes-Vistvik og Bø. Planene sendes ut på høring. Trafikksikring og turnett vurderes.

3 Boligbyggingen planlegges med et tak på 35 boenheter årlig i prioritert rekkefølge for områdene Goa, Grødem og Harestad. Områdene Skiftesvik og Valahaug utgår. Randaberg kommune gjenopptar det interkommunale boligsamarbeidet.

4 Innsigelse mot kommuneplanen som helhet vil bli fremmet av Venstre hvis kommunen ikke gjør vedtak som er i samsvar med fylkets innsigelser. Fylkesmannen legger til grunn at saksbehandlingsfeil kan påberopes når utkastet lider av demokratisk underskudd. Venstre vil begrunne innsigelsen opp mot Randaberg kommunes «utkast til kommuneplan» sendt til høring etter førstegangsbehandling: a) mangelfullt (kun samling av KST-vedtak og et saksforelegg med forslag til nytt arealkart; mangler analyser på ROS og KU, mangler begrunnelse for foreslått næringsutbygging i Mekjarvik og ved Finnestadgeilen, og nyeste forslag til arealkart lagt ut med e-melding til KST-medlemmene 10.11.09), b) kartet er vanskelig tilgjengelig (skillet mellom hva som tidligere er godkjent og hva som er forslag, hva er områdenes størrelse og områdenes gårdsnummer), c) uklart om det regionale grøntdraget er gitt ved konkret overordnet føring eller om det er inntegnet av kommunen tilpasset forslagene til utbygging, d) lite konkret språkbruk i forslagene til vedtak, e) det foreligger ikke noe møtereferat fra kommunens samtaler og forhandlinger med fylkesnivået – avholdt etter fylkets innsigelser. Heller ikke møtereferat etter eventuelle forhandlinger med grunneiere.

Følgende tillegg oversendes rådmannen:
1 Kommunen opptar samtaler med grunneiere i Mekjarvik og ved Næringsparken for å klargjøre hvilke planer man måtte ha for områdene. Det legges fram møtereferat som gir den nødvendige informasjon før politisk behandling.
2 Venstre beklager at ikke ROS (risiko og sårbarhet), KU (konsekvenser) og begrunnelser foreligger som analyser før aktuelle utbyggingsområder legges ut for høring. Det er en demokratisk utfordring å få fram den nødvendige informasjon før politisk behandling.
3 Venstre vil be rådmannen i saksforeleggene legge vekt på en mer konkret og presis språkbruk i «forslagene til vedtak».
4 Venstre savner en aktiv kommuneplanlegging til beste for et restriktivt jordvern og tiltak for nydyrking — samsvarende med jordbrukskommunen og den grønne landsbyen.
5 Venstre ønsker en betenkning og vurdering på kommunens politikk hva angår omsetning av eiendommer for utbygging. Hvorvidt man kjøper billig og selger dyrt? Og hvor stor betydning en slik inntektskilde har for den kommunale drift.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**