Trafikksikkerheten på E6 får konsekvenser for Ringsaker

Ved ulykker er det privatrettslige forhold som oppstår, ulykker med utfall vi ikke kjenner blir et forhold trafikkanter mellom, og deres forsikringsselskaper. Vegvesenet påtar seg intet ansvar

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Fylkesårsmøte2008

Foto: A.Hovstø

Jeg har engasjert meg ift E6 og midtskille og avstengninger av rasteplassene og Økelsrudkrysset. Mitt fokus har vært beredskap og trafikksikkerhet langs vegen når midtdele nå har kommet opp. Dette med sidevegene og trafikkfare ved økt trafikk på lokalvegnettet har jeg også sett på som en framtidig utfordring.
Det har vært et engasjement i blant folk angående stengningen av Økelsrudkrysset som ønsker at Økelsrudkrysset skal gjenåpnes og som jeg støtter. Jeg er usikker på om Statens Vegvesen har sett konsekvensen av det de har gjort.
Lokalpolitikerens rolle – Nå er det slik at de fleste borgere i en kommune har forventninger om at lokale interesser blir ivaretatt av lokalpolitikerne. Det har vært en del avisskriverier, og seksjonsleder Klomstad har gitt noen svar. Og jeg ser at Klomstad refererer til vedtak i kommunestyre og han tar det for gitt at vi som kommunestyre har godkjent de planer Vegvesenet nå har iverksatt. Jeg har en forståelse av at Vegvesenet kunne gjøre endringer ift midtdele på E6 uten reguleringsplan, men at de skulle stenge alle muligheter for avkjøringer og rasteplasser før firefeltsvegen kommer om et sekel kan jeg ikke si at jeg som lokalpolitiker har vært med på å vedta.
Og jeg har som trafikkant også hatt forventninger om at det praktisk blir sikret på beste måte ved spesielt strøing og ikke minst skilting i anleggsperioden. Når de nå har stengt Økelsrudkrysset vil dette ha en del konsekvenser som ikke var kommunisert direkte til oss som politikere; den situasjonen vi har idag!
Ulykker skjer likevel – Ser i HA idag at sidevegene ikke blir strødd og sikret tilfredsstillende når en ulykke nå har skjedd i området. Heldigvis bare med materielle skader.
Jeg har av og til kjørt Åshøgdvegen i det siste i stedet for saltet E6 og opplever sjøl at det ikke strøs. Tidligere på førvinteren har det vært omkjøring med pågående arbeid på E6. Krysset som i dag (18.12) er referert i HA har vært speilblank flere dager. Og trailere på veg sørfra til Rudshøgda har forsøkt seg der uten hell. De har GPS som viser veg… nemlig.
Trafikkfarer vil det også bli i framtida så lenge Vegvesenet ikke gjør det de sjøl har uttalt gjennom Klomstad tidligere i media (gjengitt nederst i faksimile nedenfor) . Nemlig å sikre god farbarhet på lokalvegnettet.
Men ved ulykker er det privatrettslige forhold som oppstår, ulykker med utfall vi ikke kjenner blir et forhold trafikkanter mellom, og deres forsikringsselskaper. Vegvesenet påtar seg intet ansvar!
Statistikken for ulykker på E6 blir nå sikkert bedre når det gjelder møteulykker, men hva har det å si for for oss som bor i Ringsaker?
Lokalvegen og ordføreren – Er det for mye å forlange at det Klomstad kaller “Det neste som skal skje er at Vegvesenet nå vil gjennomføre en trafikksikkerhetsinspeksjon på sidevegnettet, de vegene som skal brukes ved eventuelle omkjøringer.” (uttalt i sommemåneden juni i år) blir iverksatt?
Jeg ber derfor deg som ordfører gjøre en henvendelse til Statens Vegvesen og be om at de heretter rapporterer til deg løpende, om trafikksikkerhetstiltak for å sikre vegfarende langs lokalvegnettet bedre. Jeg tenker da på strøing, skraping og snøbrøyting, og ikke minst skikkelig markeringer og skilting ved eventuell omkjøring. Det er ikke bare gaupdøler som ferdes etter denne vegen.
Konsekvenser for næringslivet og beboerne i Gaupen og Rudshøgdaområdet har jeg ikke nevnt stort, men jeg forstår deres frustrasjon.
Min siste oppfordring blir derfor at du bidrar til å få åpnet Økelsrudkrysset igjen; inntil E6 blir utvidet til 4-felts veg!

Sjur Alhaug

Foto: A.Hovstø

Sjur J Alhaug
Fortsatt sjåfør og folkevalgt politiker fra Ringsaker Venstre
Mer på facebook

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**