Vedtekter for Ringsaker Venstre

På årsmøtet den 01.12.08 ble det gjort vedtak om at Ringsaker Venstre skulle utarbeide sine egne vedtekter basert på Venstres mønstervedtekter for lokallag. Det er nå utarbeidet vedtekter i tråd med vedtaket på årsmøtet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Valg

Foto: Nettstedet www.sxc.hu

VEDTEKTER FOR RINGSAKER VENSTRE (basert på Venstres mønstervedtekter for lokallag)
Vedtatt på årsmøte den 01.12.08.

§ 1. FORMÅL
Ringsaker Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i Ringsaker kommune i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program.

§ 2. MEDLEMSKAP
Personer over 15 år som deler Venstres grunnsyn kan bli medlemmer i laget dersom de ikke er medlem i noe annet parti. Bare den som har betalt kontingenten innen 31. desember, kan regnes som medlem det året.
Laget kan fastsette redusert kontingent for medlemmer av Ringsaker Venstrekvinnelag og Ringsaker Unge Venstre og for ektefeller som begge er medlemmer av laget. Kontingenten må likevel ikke settes lavere enn den kontingent laget skal betale til Hovedorganisasjonen og fylkeslaget.

§ 3. ORGANISASJON
Ringsaker Venstre er innmeldt i Hedmark Venstre. Ved lokal kontingentinnkreving skal laget innen utgangen av januar betale til Venstres Hovedorganisasjon den kontingent pr. medlem som er fastsatt av fylkesårsmøtet og landsmøtet. Hovedorganisasjonen fordeler fylkeslagens kontingent. Årsmelding med regnskapssammendrag fra virksomheten siste året (kalenderåret) og medlemsliste skal sendes fylkeslaget og Venstres hovedorganisasjon innen utgangen av januar.
Lagets sentrale organer er årsmøtet. Dersom det lokalt er opprettet eget Venstrekvinnelag, eget Unge Venstreslag og VO-utvalg, skal disse lagene ha sine egne styrende organer regulert i særskilte vedtekter i samsvar med Venstres hovedorganisasjon sine mønstervedtekter.
Venstres kommunestyrerepresentanter kan danne sin en egen gruppe med egne vedtekter og eget styre, men må forholde seg til lokal lagets organer og vedtekter, jfr. § 6. For å fremme likestilling mellom kvinner og menn i politisk arbeid, skal begge kjønn som en hovedregel være representert med minst 40 prosent i lokallagets styrer, utvalg og komitéer. Regelen gjelder også i forbindelse med valg av delegasjoner til fylkesårsmøtet.

§ 4. ÅRSMØTET
a) Kompetanse og sammensetning. Årsmøtet er lagets høyeste myndighet. Årsmøtet skal holdes innen utgangen av januar. Fylkesstyret kan etter søknad dispensere fra denne bestemmelse. Medlemmene innkalles til årsmøtet med minst to ukers varsel. Medlemmer av Venstrekvinnelaget eller Unge Venstre har ikke tale- eller stemmerett uten at de er medlemmer av Venstre.
Konstituering. Under konstitueringen ledes møtet av lederen.
Møtet oppnevner 1) møteleder(e), 2) minst en sekretær som fører møteprotokollen, 3) et tellekorps, 4) redaksjonsnemnd og 5) to personer til å underskrive protokollen.
b) Arbeidsoppgaver – alle ordinære årsmøter skal:
1. Behandle styrets forslag til årsmelding og regnskap. Styret har ikke stemmerett i disse sakene.
2. Fastsette lagets kontingent for kommende år.
3. Velge leder, nestleder, opplæringsansvarlig, økonomiansvarlig, sekretær, og 5 varamedlemmer til styret for kommende år.*
4. Velge to personer som ikke er medlemmer eller varamedlemmer til styret til å stå for revisjon av lagets regnskaper.
5. Behandle innsendte forslag.
6. Velge utsendinger til fylkesårsmøtet.
Utsendingene skal ha fullmakter underskrevet av leder og sekretær i lokallaget.
* Et styre må bestå av minimum tre medlemmer: Leder og minst to styremedlemmer. Ett av styremedlemmene skal være nettverksansvarlig og ett medlem økonomiansvarlig.
c) VO-utvalg. Årsmøtet skal velge VO-utvalg sammensatt av opplæringsansvarlig, en representant fra Unge Venstre og en fra Venstrekvinnelaget etter forslag fra de to organisasjonene pluss to medlemmer til.
d) Avstemmingsregler. Møtelederen fremmer forslag om avstemmingsmåten, men valg skal foretas skriftlig om noen krever det. Vedtak i andre saker enn de som angår vedtektsendringer gjøres med vanlig flertall. Dersom stemmetallene for og mot vedtak er like, faller forslaget. Ved valg av leder kreves over halvparten av de avgitte stemmer. Oppnår en ikke det ved første votering, skal det være bundet omvalg mellom de to som har fått flest stemmer. Dersom det er stemmelikhet ved andre valg, skal det foretas loddtrekning. Stemmesedler ved valg skal inneholde antall navn som tilsvarer antall personer som skal velges. I Venstre er det ikke adgang til å stemme som fullmektig for en ikke-møtende, men stemmeberettiget, delegat/utsending.
e) Ekstraordinære årsmøter. Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret vedtar det eller når minst en tredel av medlemmene skriftlig krever det. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle den eller de saker som er angitt i innkalling til møtet, og innkalling skal skje med minst en ukes varsel.
f) Protokoller. Protokoll for lokallagsårsmøtet utarbeides av møtereferent, underskrives og sendes til lokallagsmedlemmene og fylkeslaget.
g) Stemmerett. Et medlem kan bare være med å behandle og stemme over samme sak i ett lokallag (og tilsvarende fylkeslag).

§ 5. STYRET
a) Kompetanse. Styret leder lagets virksomhet mellom årsmøtene i samsvar med de vedtak som blir gjort av årsmøtet. Det kommer sammen minst fire ganger i året, når leder kaller inn til møte, eller når 1/3 av styret ber leder om å kalle inn til møte. Styret er vedtaksført når minst halvparten, deriblant lederen eller nestlederen, er til stede. Styret plikter å følge opp vedtektene, arbeidsoppgaver og retningslinjer og fordele ansvar deretter.
b) Sammensetning. Styret består av de årsmøtevalgte medlemmer, av en representant valgt av Ringsaker Unge Venstre og en valgt av Ringsaker Venstrekvinnelag. Lederen for Venstres kommunestyregruppe tiltrer styret uten stemmerett.
c) Arbeidsoppgaver. Styret har ansvaret for at det blir drevet et effektivt arbeid i laget. Det skal ha som særlig oppgave å sørge for et godt samarbeid mellom kommunestyregruppa og laget, å drive kontinuerlig vervearbeid og gjennom opplysning å bidra til å vekke interessen for samfunnsspørsmål. Styret skal med jevne mellomrom, enten ved møter eller gjennom rundskriv, informere medlemmene om sin virksomhet. Styret kan oppnevne de nødvendige utvalg til å ta seg av særlige arbeidsoppgaver.
d) Særlige oppgaver i kommunevalgår. I god tid før kommunestyrevalget skal styret oppnevne en programnemnd som lager utkast til kommunestyrevalgprogram. Programmet vedtas av et medlemsmøte som innkalles skriftlig med 14 dagers varsel. Stemmerett på møtet har de medlemmer av Venstres organisasjon i kommunen som er over 15 år. Styret legger på et medlemsmøte fram til behandling og godkjenning en politisk, organisasjonsmessig og økonomisk plan for lagets arbeid fram til valget.
e) Nominasjon. Styret forbereder nominasjonen og setter ned nominasjonsnemnd. Alle medlemmer innkalles skriftlig til nominasjonsmøte med 14 dagers varsel. Valglista settes opp på nominasjonsmøtet. Stemmerett på møtet har de medlemmer av Venstres organisasjon i kommunen som er over 15 år. Andre medlemmer av Venstreorganisasjonene i kommunen har talerett. Avstemming skjer som gjengitt i bestemmelsene for årsmøtet.
f) Valg av utsendinger til fylkeslagets nominasjonsmøte.
Valg av utsendinger skjer på lokalt medlems- eller årsmøte som kalles inn med 14 dagers varsel gjennom skriftlig invitasjon til alle medlemmer i lokallaget. Stemmerett på dette møtet har alle medlemmer av Venstres lokallag i kommunen. Jf. mønstervedtekter for fylkeslag § 7.
g) Særlige arbeidsoppgaver i stortingsvalgår.
I stortingsvalgår legger styret i god tid fram for et medlemsmøte en politisk, organisatorisk og økonomisk plan for lagets arbeid fram til valget. Utsendinger til partiets nominasjonsmøte i fylket velges på et medlemsmøte som innkalles med to ukers varsel. På dette møtet diskuterer en også kandidater i forbindelse med nominasjonen. På et medlemsmøte skal forslag til valgprogram behandles.

§ 6. SAMARBEIDET MELLOM LAGET OG KOMMUNESTYREGRUPPA
Lederen i Venstres kommunestyregruppe skal holde lagslederen løpende informert om møtene og de viktigste sakene i kommunestyret. Foran hvert møte i kommunestyret innkalles til et møte mellom lagsmedlemmene og kommunestyregruppa eller mellom lagets styre og kommunestyregruppa. På disse møtene skal drøftes alle viktige saker som angår kommunestyregruppas og lagstyrets arbeid. Møtene innkalles av lederen av kommunestyregruppa i samarbeide med lagets leder. Lederen av kommunestyregruppa leder møtene.
Kommuneadministrasjonens og formannskapets framlegg til budsjett drøftes på et medlemsmøte hvor kommunestyrerepresentantene er tilstede. På eget møte mellom gruppa og styret diskuteres valg av ordfører, varaordfører, formannskap, representanter til fylkestinget og medlemmer til de viktigste kommunale styrer, råd og utvalg.

§ 7. BYDELSLAG/GRENDELAG
Innen kommunen kan det opprettes egne bydels-/grendelag underlagt styret. Bydels-/grendelagene skal ha til oppgave å stå for venstrearbeidet i denne del av kommunen. Oppretting av slike lag godkjennes av årsmøtet i lokallaget i kommunen, som også vedtar instruks for lagets arbeid.

§ 8. ENDRINGER I VEDTEKTENE
Disse vedtekter endres av årsmøtet når minst to tredeler stemmer for det. Forslag til endringer må være utsendt til medlemmene minst en måned før årsmøtet. Endringer av vedtektene skal godkjennes av fylkesstyret. Et eventuelt avslag på godkjenning i fylkesstyret kan klages til sentralstyret.

§ 9. OPPLØSNING AV LAGET
Forslag om oppløsning av et lag må behandles på årsmøtet. Blir forslaget vedtatt med 2/3 flertall, skal det sendes fylkesstyret til uttalelse. Endelig vedtak om oppløsning av laget må, for å være gyldig, vedtas med 2/3 flertall på neste årsmøte. Dersom et lag oppløses, skal dets formue, eiendomsrettigheter arkiv o.a. overføres til nærmeste organisasjonsledd. Alle verdier skal stå urørt i 5 år i tilfelle laget blir dannet på nytt. Hvis nytt lag ikke blir dannet, vedtar fylkesstyret hvordan midlene skal anvendes til det de er bestemt for.
Dersom et lag er uvirksomt over mer enn ett år, f.eks. fordi leder ikke kaller inn til møte/årsmøte kan fylkeslaget/Venstres Hovedorganisasjon konstituere nytt styre, eventuelt oppløse laget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**