Jeg er på lag med fremtiden!

Grunnlaget for fremtidens verdiskapning i Norge legges i dag. De bedriftene som skal sikre velferden vår efter 2020 er ennå ikke skapt, skriver Hans-Carl Tveit i dette innlegget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Penger

Derfor er det viktig å satse på entreprenørskap i hele utdanningsløpet fra grunnskole av og helt frem til Universitets – og høyskolenivå. Det er dagens unge som skal sikre at vi har et bærekraftig næringsliv også i fremtiden.

For å oppnå dette trenger norsk politikk et sterkere liberalt sentrum med en tydelig vilje til nyskaping og modernisering av hele samfunnet vårt. Derfor trenger Norge et sterkt Venstre som spiller på lag med fremtiden.

Efter stortingsvalget 2009 har norsk politikk gått inn i et politisk vakuum og en sterkere blokkdeling enn noen gang tidligere og hvor viljen til modernisering og nyskaping er langt på vei fraværende i den politiske debatten. Dette er høyst beklagelig. Dersom ikke Norge skal sakke akterut i forhold de landene vi konkurrerer med i en åpen og internasjonal økonomi, er det viktigere enn noen gang tidligere at det tas nødvendige grep nå.

Norge trenger en ny kurs mot en liberal og grønn kunnskapsøkonomi som kan sikre velferdssamfunnet for fremtidige generasjoner. Norge må derfor bli et bærekraftig lavutslippssamfunn og gjennomføre en storstilt satsing på utdanning, forskning og fornying av næringslivet.

Skal vi lykkes i fremtiden er vilje til å investere i kunnskap og utdanning helt avgjørende. For meg som aktiv venstrepolitiker handler det både om en satsing på lærerne som skolens viktigste resurs og om en kraftig satsing på forsking og om entreprenørskap i utdanningen. Det er nemlig kvaliteten i skolen og innovasjonsviljen i samfunnet som er den viktigste investeringen vi kan gjøre i dag for å sikre morgendagens velferd.

En slik satsing er nemlig nøkkelen til en stadig bedre skole og til flere motiverte lærere som igjen vil kunne gi enda bedre læringsutbytte. Derfor er investering i lærerne en investering for fremtiden og min og Venstres viktigste skolesak.

Vi må også øke de årlige bevilgningene til grunnforskning, satse målrettet på miljø- og klimaforskning og gi økonomiske insentiver, både til næringslivet og andre aktører som er villig til å initiere og satse på mer på forskning og grundere som er villig til å satse.

Norge trenger mange nye mange nye bedrifter i fremtiden som kan være med på å sikre velferden for kommende generasjoner. Derfor må vi legge bedre til rette for at flere vil starte for seg selv — ikke minst flere kvinner. Skal vi lykkes med dette, må vi så raskest som mulig fjerne diskriminerende regler og ordninger for selvstendig næringsdrivende i forhold til bl.a. sosiale ytelser.

Vi må også få enklere skatteregler som kan stimulerer grundere til å satse og det må bli bedre sosiale ordninger, spesielt for kvinner som ønsker å satse på egen virksomhet. Videre må det må bli et enklere regelverk slik at grundere ikke drukner i skjema og rapporteringer og det må bli bedre tilgang på risikokapital.

Det viktigste stasingsområde vil i fremtiden imidlertid være utdanning til entreprenørskap. Organisasjonen Ungt Entreprenørskap er blitt til gjennom et forpliktende samarbeid mellom nasjonalt og lokalt næringsliv, staten samt fylker og kommuner. Organisasjonens visjon er å inspirere unge til å være kreative, tenke nytt og til å skape verdier og den skal bistå skoleeier i arbeidet med å oppfylle kravene i læreplanene til entreprenørskap i utdanningen på alle nivå.

Ungt Entreprenørskap har gjennom en rekke programmer lagt til rette for en systematisk entreprenørskapsopplæring gjennom hele utdanningsløpet fra 4. trinn i grunnskolen og helt opp til universitets- og høyskolenivå. Ved å lære barn og unge å samarbeide, ved å utvikle kreativiteten og skapergleden til den enkelte kan dagens barn og unge få nødvendig kompetanse til å mestre fremtiden.

For fremtidens næringsliv skapes ikke av seg selv. Det er det dagens elever i grunnskolen som må sørge for ved å gi dem den kompetransen de trenger for å utvikle den iboende skapertrangen og nysgjerrighet som ligger i alle mennesker.

Det hviler et stort ansvar på alle skoleeiere til å implementere entreprenørskapsarbeidet i hele utdanningsløpet, slik de nye lære- og studieplanene forutsetter. Den samme utfordringen gjelder også for Universitets- og høyskolesektoren.

Hans-Carl Tveit

Som leder for Ungt Entreprenørskap i Hordaland “spiller jeg på “Fremtidslaget” Blir du med på laget slik at vi i felleskap kan inspirere dagens barn og unge til å bli morgendagens entreprenører.

Hans-Carl Tveit
Bergen Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**