Politikkutforming mot lokalvalget 2011

Styret i Lillehammer Venstre ønsker innspill og deltagelse fra både lagets medlemmer og engasjerte innbyggere i kommunen til å komme med innspill til politikkutforming.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Lillehammer Venstre inviterte til medlemsmøte den 21. april 2010. Hovedtema for møtet var politikkutforming. Medlemmene inviteres til å delta i arbeidsgrupper for å jobbe med forskjellige politikkområder der Venstre bør ha forutsetninger og spesiell interesse for å markere seg.

Det er flere grunner til at styret ønsker å komme i gang med denne jobbingen:

1. Uforme et bredt engasjement i lokale saker og utvikle god Venstre-politikk.
2. Gjøre Venstres politikk mer synlig i lokalmiljøet.
3. Engasjere medlemmene i utforming av politikk.
4. Få et best mulig program til lokalvalget 2011.

De frammøtte meldte inn mange tema som de ønsker å jobbe med, eller som de mener Venstre bør engasjere seg i lokalt. Tanken er å jobbe konstruktivt med saker fram mot utarbeidelse av program for lokalvalget.

Foreslåtte saker/tema:

1. Varehandel — sentrumsutvikling
2. Kommuneplan, med spesielt fokus på arealdelen.
3. Byutvidelse vs. jordvern
4. Kultur og næring
o scenekunst
o småbedrifter
o arrangementsutvikling knyttet til reiselivssatsing
o reiseliv — destinasjonsutvikling, regionalisering av reiselivet
o Olympiaparken og etterbruksfond
5. Liberalisering av offentlig tjenestetilbud
o helse
o skole
o barnehage
6. Skole og innhold
7. Integrering
8. Kommunesammenslåing
9. Høyhastighetstog
10. Kollektivtransport i Lillehammer

buss saltenbilruter

Foto: Nordlandsbuss AS

Punktene over viser ikke nødvendigvis til Venstres politiske syn, men er punkter som ble foreslått diskutert. Alle innspill er velkomne.

Det henstilles til at de som er interesserte i spesielle tema melder seg til leder og blir koblet på arbeidsgrupper for å komme med innspill. På styremøte 10. juni er det ønske om en foreløpig status på arbeidet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**