Lillehammer Venstre: politisk regnskap 2019-2023

Venstre har oppnådd mange av sine politiske mål for perioden 2019-2023. Dette har først og fremst skjedd i samarbeid med Ap, SV, Mdg og KrF, som vi har vært sammen med i posisjon.

AREALPOLITIKK, NATUR OG MILJØ. BYMILJØ.
Visit Lillehammer
ble som den første byen og største reiselivsregionen i Norge, godkjent som et bærekraftig reisemål etter Innovasjon Norges standard. Norge er det første landet i verden som har lansert en nasjonal merkeordning for bærekraftige reisemål.

Strandparken er ferdigstilt med gangstier, lys, fuglekikkertårn, benker og bord, skate-park, frisbee golf, utendørs treningsapparater, sandvolleyball-bane, kunstinstallasjon, grøntområder og opparbeidet sandstrand.

Terrassen har gjenoppstått, nå som et offentlig rom i sentrum. En allmenning, som vi vil utarbeide videre som del av Elveparken. Gulv, vegger, lekeapparater og amfi kom på plass i 2022. Flere sittebenker og grøntområde er installert våren 2023. Terrassen brukes under flere kulturarrangementer.

Nordre Park har gjennomgått en totalrenovasjon med nye lekeapparater, grøntområder, benker og bord. Det perfekte ute- og lekeområdet for barn. Lekeparken ble åpnet i oktober 2019.

Søndre Park ble tildelt en nasjonal pris i 2022. Juryen i NAML – Norske anleggsgartnere samt miljø- og landskapsentrepenører- har tildelt prisen. Juryen sier blant annet: «Søndre park i Lillehammer er en sentrumsnær, gammel og ærverdig park med god og variert vegetasjon, som gir et godt pusterom for Lillehammers innbyggere. Den har gode estetiske verdier der den ligger flott til mellom store gamle trær, med godt tilrettelagte gangveier, vannarrangement, paviljong og frodige busk- og staudebeplantninger.»

Gjenbruk og sirkulærøkonomi. Lillehammer har gjennom det regionale avfallsselskapet GLØR salg av brukte møbler, hvitevarer og annet inventar. Tre andre butikker for brukte klær, sko og innbo drives på privat og ideell basis. BUA tilbyr utlån av blant annet sports- og friluftsutstyr i Kirkegata.

Sykkelbyen Lillehammer. Nye sykkelveger er anlagt. Det tilbys sykkelparkering på skysstasjonen og på Lilletorget.

Birkebeinerlia. Venstre og SV fikk gjennomslag for å stanse videre planlegging av fritidsboliger og utbygging av bymarka i Birkebeinerlia.

Nye boligområder ferdig regulert i Søre Ål. Hagejordet og Skogenfeltet. Lillehammer har god tilgang på boligtomter. Lillehammer Venstre vil ikke bygge på dyrket mark, og det gjør også at vi må fortette i eksisterende boområder

Sentrumsplan. Utvikling i sentrum. «Branntomta» i Storgata er ferdig regulert. Venstre er opptatt av begrenset vekst i varehandel på kjøpesentre i utkant av byen for å sikre handel og liv i sentrum. Det er gjennomført undersøkelse som viser at det er nok parkeringsplasser i sentrum per i dag. (Det er ledig kapasitet i parkeringshusene.)

Kommunedelplan/ områdereguleringsplan for Nordseter ivaretar naturen i fjellet og i Gropmarka. Venstre ønsker ikke nye, store hyttefelt og ingen nye helårs bilveger. Forsiktig fortetting i Nordseter sentrum kan tillates. Venstre stoppet også et prosjekt der bygging berørte myr.

Venstre har, i skrivende stund august 2023, lederen i fjellstyret for Fåberg østfjell statsallmenning.

KLIMA, AVFALL OG FORURENSING
Det interkommunale selskapet GLØR har produksjon av biogass, og mange renovasjonsbiler kjører på biogass. Innlandet fylkeskommune har ansvaret for kollektivtransport. Mange bybusser går på El. Kommunen har flere ladestasjoner for El-biler.

Alle nye tjenestebiler i Lillehammer kommune er 0-utslippsbiler. Pr. juni 2023 har Lillehammer kommune flere el-biler en fossilbiler. Alle de ca. 47 bilene i hjemmetjenesten er enten hybrid-biler eller går på el.

Lillehammer har en moderne stor rensestasjon for kloakk og gråvann ved Mjøsa og god kontroll på utslipp fra industri og landbruk. Det jobbes også aktivt med å sette opp tømmestasjoner for båt og bobil og toaletter i de mest brukte tur- og friluftsområdene.

TEKNISK SEKTOR
Ny stor og moderne brannstasjon
er bygd i Nordre Ål, som dekker både Lillehammer, Gausdal og Øyer.

Drikkevann: nytt vannverk i Hovemoen med avansert vannbehandling og ny reservebrønn på Balbergøya.

Arbeid med fornyelse av vann- og avløpsnettet pågår.

HELSE OG OMSORG
Venstre måtte i starten av perioden være med på å ta ned grunn-bemanningen i deler av helse- og omsorgsektoren. Nå har vi sakte, men sikkert, bygget den opp igjen og sikret en økonomi som håndterer et økende behov for eldreomsorg. I perioden er bruken av vikarer redusert og utgiftene har gått ned fra ca. 43 millioner kroner til 6 millioner kroner pr. år. Da er også innleie av vikarer til fastleger med; noe som ikke var med i beregningen tidligere.

Antall plasser i helse- og omsorgsleiligheter er stabilt, og antall plasser på Lillehammer helsehus er opprettholdt. Antall mottakere av hjemmehjelp øker med en aldrende befolkning.

Mange personer med funksjonshemninger har brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Lillehammer kommune har et godt opplegg for BPA.

Rask psykisk helsehjelp er et nyetablert kommunalt tilbud uten ventetid. Lillehammer kommune har et eget team som jobber mot ungdom, psykisk helse og rus.

På Vingar, nærmere bestemt på Øijordet, er det bygget nye omsorgsleiligheter med 6 plasser for mennesker med særskilte behov.

Dugandes er et nytt arbeids- og opplæringssenter i Nordre Ål, som gir individuelt tilrettelagt arbeid og sysselsetting til voksne mennesker med nedsatt funksjonsevne. De har åpen kafe.

Fastlegeordningen i Lillehammer er sikret. Lillehammer har åpnet et ekstra kommunalt legesenter, som også gir bedre arbeidsforhold for kommunelegene.

Venstre har sammen med flere partier vært med å sikre framtida for Lillehammer sykehus som et komplett akuttsykehus.

Ytelser til sosial stønad har økt.

FLYKTNINGER
Over 1000 flyktninger fra Ukraina er nå bosatt i Innlandet og mange er mottatt i Lillehammer.

Læringssenteret. Ekrom skole skal tas i bruk til voksenopplæring for flyktninger og innvandrere.

DYREVELFERD
Lillehammer og Gausdal kommuner bevilger årlig ca. 1 million kroner til felles veterinærvakt for hest, kjæledyr og smådyr (hund og katt m.v.).

Landbrukskontoret, Gausdal og Lillehammer kommuner har bidratt til å inngå ny avtale med lokale veterinærer om heldøgns veterinærvakt for husdyr (ku, sau og gris). I tillegg til statlig tilskudd bevilget de to kommunene 190 000 kr for 2023.

SKOLE
Nordre Ål skole er ny og bygd i massivtre. Den har lavt klimaavtrykk og høy energieffektivitet og stod klart til skolestart høsten 2019. Skolen huser elever fra tidligere Ekrom og Kringsjå skolekrets. Ved skolestart i 2022 har skolen 532 elever.

Lillehammerskolene har dyktige lærere og gode resultater på nasjonale prøver.

Barn nummer tre er gratis i SFO og barnehage.

NÆRINGSUTVIKLING
Lillehammer-regionen Vekst er Lillehammer, Gausdal og Øyer sitt redskap for næringsutvikling. Regionens tre kommuner har samlet sine næringsutviklere i en felles enhet, sammen med administrasjonen i Interkommunalt politisk råd (tidl. regionrådet). De bistår med videreutvikling av eksisterende bedrifter og nyetableringer, og er et viktig bindeledd mellom næringslivet i regionen og kommunenes administrative og politiske ledelse. De skal også vise omverdenen hvor attraktiv regionen er.

Lillehammer har gjennom år ført en bevisst politikk med satsing mot IT-sektoren. Regionen har vekst på dette feltet. For Venstre har det også vært viktig å legge til rette for at de bedriftene vi allerede har, fortsatt skal ha vekstmuligheter. Vi er i ferd med å få til en næringspark i Nordre Ål.

KOMMUNEØKONOMI
Driftsoverskuddet i 2022 ble 61 millioner kroner. Disposisjonsfondet har siste periode økt til 280 millioner kroner.

Kommunens økonomi er i 2023 langt mindre sårbar enn ved inngangen til denne kommunestyreperioden.