Kommmuneplanen legges ut på høring

Kommuneplanutvalget legger nå kommuneplanen 2010 -2025 ut på høring. Venstre har i Kommunalstyret for byutvikling lagt fram en rekke forslag som vil bringe Stavanger i en enda mer miljøvennlig retning. Venstre er så langt alene om å gi rom for et stort nytt boligutbyggingsområde, ved å omdisponere Forusstranden Nord fra næring til bolig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Helge Solum Larsen

Foto: JAS

-Det er viktig å øke boligandelen i nærhet til arbeidsplasskonsentrasjonen på Forus, sier Helge Solum Larsen, nestleder i kommunalstyret for byutvikling. Han viser til at boliger på Forusstranden Nord også vil ligge i umiddelbar nærhet til stoppested på jærbanen og framtidig knutepunkt for bybanen.
Venstre ber også i sitt forslag om ny vurdering av hovedkollektivakser slik at universistet og universitetssykehuset betjenes effektivt og at disse skal kunne konverteres til bybane. Venstre slår også fast at kommuneplanen må ta innover seg de krav til miljøvennlige og energieffektive bygg som Venstre allerede har oppnådd oppslutning om i plan- og byggesakene.

Planforslaget blir lagt ut til høring når det er politisk behandlet i kommunalutvalget, etter planen fra 15. juni.

Landsmøte, hotell, Stavanger, utsikt

Foto: Steinar Haugsvær

Du kan laste ned hele forslaget til kommuneplan her >>

Her er Venstres forslag:


Måldelen

Generelt:
Handlings- og økonomiplanen bør nå struktureres etter samme overskrifter som målene i kommuneplanen, slik at kommuneplanen kunne ha en styrende effekt på økonomien.
Det bør gis en vurdering av måloppnåelse ift komplanmål/strategi i fremtidige HØP.

s 18 Samordnet areal og transport – tillegg til andre kulepunkt: …og medvirke til relokalisering av arealkrevende virksomheter bort fra dette området.
s 18 Miljøprofil i bygg – tillegg til andre kulepunkt: passivhusstandard for alle nye offentlige bygg.
s 19 Samfunnsdeltakelse: Nytt kulepunkt: Deltakelse i sosiale nettmedia. (Referanse Bærum kommune – Bærumbeta)

Samfunnsdelen

Generelt:
Ved neste revisjon av KDP Idrett, fysisk aktivitet… må lokalisering av idrettsanlegg gis en byplanmessig vurdering, særlig med tanke på samordnet areal- og transport.

s27 Den aktive boligpolitikken: Et utvidet engasjement med aktivt oppkjøp og utvikling innenfor byomformingsområder vurderes.
s 30 under Støy: Vise stilleområder i plankart. Hensynssone for støy bør baseres på prognosesituasjon. Grunnlag fremgår ikke av planforslaget.
s39 Grønnstruktur: Vurdere initiativ til interkommunalt planarbeid for å sikre sammenhenger i grønnstruktur på tvers av kommunegrensene.
s 40 Det bør gis føringer om lokal overvannshåndtering.
s 41-42 Senterstruktur: Økningen på Tinnfabrikken må vurderes særskilt utfra nærhet til sentrum og opp mot direkte konkurranse med sentrumshandelen.
s 43-47 areal og transport:
Det må vurderes konsentrert utbygging rundt Mariero togstopp.
Forslaget til ny kollektivtrase for SuS og UiS må behandles særskilt, Endelig trasevalg må baseres på at denne kan konverteres til bybane. Alternativ videreføring mot Forus Vest på vestsiden av E39 vurderes.
s 49-50 Bygg . Det bør vurderes å kreve kreves klimagassregnskap for alle prosjekter (prosjekt = >10 boliger)
s 51-53 Samfunnssikkerhet. Det må inn bestemmelser/retningslinjer om lokal overvannshåndtering


Arealdelen

Generelt:
Til 2. gangsbehandling må det fremkomme kartutsnitt som viser gml. og ny plansituasjon.
Langsiktig grense jordbruk er tatt ut av kartet. Denne tas inn igjen i planen.
Foreslått omdisponering av næringsområder må følges av en vurdering av de næringsmessige konsekvensene av dette.

Forusstranda sør: Det må tas hensyn til bygning i objektlisten i KDP Kulturminner.
Forusstranda Nord: Endres til bolig/byomforming. Det er viktig å øke andelen boliger i nærhet til Forusområdet og med lett tilgang til de høyfrekvente kollektivløsningene. Det innarbeides rekkefølgekrav om flytting av asfaltverket.
Madla-Revheim: Begrunnelse for områdeplan må bli mer utfyllende.
Paradis: Hensynssonen for jernbaneverket sitt område må innrettes slik at fornuftig utvikling av området sikres.
Sølyst: Krever nøye analyser opp mot hensyn til grønne områder og trafikk.
Dusavik 2: Det må vurderes å redusere størrelsen på området.

Bestemmelsene

1.11 – Pkt 1:
Endre fastkravet i sone 1 til 0,75
Tilføye minimumskrav for sone 2 på 0,75
Tilføye makskrav for sone 3 på 2
1.11 – Pkt 3:
Tillegg: …sykehjem og idrettsanlegg SKAL BEGRENSES, MEN vurderes spesielt og fastsettes…

1.14 Retningslinjene pkt 1:
LAVEST MULIG UTSLIPP endres til FORNYBARE ENERGIKILDER, samt nytt pkt 6 Offentlige bygg skal bygges med energiklasse A (passivhus)

2.06 Mobilitetsplan. Bestemmelsen korrigeres slik at kravet også gjelder offentlige bygg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**