Ørskog Venstre har hatt årsmøte 2010

Her kan du lese referatet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


ØRSKOG VENSTRE
ÅRSMØTE — MØTEBOK

Måndag 18. januar 2010 kl 19.30
Ingeborgstova

Desse møtte: Åse Karin Gjære, Knut A. Sørdal, Ragnar Bakken, Gro Christiansen, Arve Ørskog, Asbjørn Søvik

SAK 1. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE — KONSTITUERING

Vedtak: Ingen merknad
Ordstyrar/sekretær: Ragnar Bakken

SAK 2. ÅRSMELDING 2009
Årsmelding utdelt – datert 11.01.10.

Vedtak: Årsmeldinga godkjend

SAK 3. REKNESKAP 2009
Gjennomgang v/kasserar Knut Sørdal.
Rekneskap pr 31.12.09.
Inntekter: 17.893,-
Utgifter: 12.423,-
På konto 05.01.10: 5.481,-
Revidert 05.01.10 — Olav Maridal

Vedtak: Rekneskapen godkjend

SAK 4. KONTINGENT 2010

Vedtak: Gratis medlemskap innmeldingsåret.
75 kr pr medlem — lokalt.

SAK 5. VAL — styre m/vara — revisorar — valnemnd
programnemnd/nominasjonsnemnd k-valet 2011
Jf tilråding frå valnemnda.

Vedtak: Val i samsvar med tilrådinga frå valnemnda
Leiar/sekretær: Knut A. Sørdal 2010
Kasserar: Ragnar Bakken 2010-11
Styremedlem: Åse Karin Gjære 2009-10 Styremedlem: Arve Ørskog 2010-11
1. vara. Ingar T. Walbø 2009-10
2. vara. Gro Christiansen 2010-11
3. vara. May Sissel Osvik 2010-11
4. vara. Randi Otnes 2009-10

Revisor: Gaute Aamlid 2010
Olav Maridal 2010
Valnemnd: Asbjørn Søvik 2010
Ola Sønderland 2010
Styret utgjer programnemnd og nominasjonsnemnd k.valet 2011

SAK 6. VAL AV UTSENDINGAR TIL ÅRSMØTE MRV 06.-07.02.2010 — KRISTIANSUND

Vedtak: Utsendingar: Åse Karin Gjære og Asbjørn Søvik
Varautsendingar: Andre medlemmer etter avtale.

SAK 7. VEDTEKTER ØRSKOG VENSTRE.
Framlegg til vedtekter utsendt på førehand.

Vedtak: Årsmøtet godkjenner vedtektene.

SAK 8. AKTUELLE SAKER.
a) Orientering om fleire org.saker v/leiar
b) Veginterpellasjon — vegnemnd E39 utanom Sjøholt sentrum — 1. møte i nemnda 19.01.10.
c) Gangveg Abelseth – Tøsse
d) Busshaldeplass — opning 23.01.10
e) Rådhus — framdrift
f) Steinholt busenter
g) Sjøholt sentrum E39 vmm
h) Ørskog v.g. skule

Ingen vedtak i saka.

SAK 9 . EVENT. INNKOMNE SAKER.
Ingen saker.

Takk til Åse Karin for god kake!

Møtet slutt 21.30
Ragnar Bakken — sekr/ref. på årsmøtet –

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**