Enstemmighet om budsjettrundskriv

— Det er svært gledelig og en stor styrke i det videre arbeidet at alle partiene i Skedsmo har klart å samle seg om de viktigste prioriteringene fremover, sier varaordfører Boye Bjerkholt (V). Kommunestyret vedtok onsdag kveld et åtte-punkts forslag fra partiene SV, Ap, Sp, KrF, V, H og Frp, der det gis klare styringssignaler til administrasjonen frem mot budsjettarbeidet til høsten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Skedsmo rådhus

Foto: Skedsmo kommune

— I en tid med stram kommuneøkonomi og store behov, kan vi ikke få til alt. Men nå som vi er enige om hvilke oppgaver som er viktigst, så går vi i alle fall alle sammen i samme retning. Det gir styrke bak vedtaket, og trygghet for innbyggerne om at vi skal få til det vi har blitt enige om, utdyper Bjerkholt.

Det enstemmige vedtaket fra kommunestyret lyder som følger:

1. Kommunestyret vedtar bygging av flerbrukshall på Skedsmokorset i 2010.

2. Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake høsten 2010 med en vurdering av framskyndig av byggestart for Kjeller skole trinn 2, og eventuelt nødvendige tilleggsvedtak.

3. Vedtatt investering for bygging av institusjonsnære omsorgboliger på Skedsmokorset skal gjennomføres og innarbeides i årsbudsjett og handlingsprogram 2011 -2014. Finansiering og driftsmidler avklares i forbindelse med ordinær budsjettbehandling høsten 2010.

4. Kommunestyret ber rådmannen særskilt vurdere en økning av rammene til undervisningssektoren for 2011. Området bør prioriteres på bakgrunn av at sektoren har lavt ressursnivå i kombinasjon med en sterk elevtallsvekst, en større økning i minoritetsspråklige elever ,utvidet undervisningstid og lovpålagt leksehjelp.

5. Kommunestyret ber rådmannen vurdere særskilt om kommunen skal øke antall lærlinger. Ambisjonen bør være å komme tilbake på nivået fra 2009.

6. Aktiviteter innenfor rammen av "Den kulturelle spaserstokken" vurderes videreført og ses i sammenheng med dagsentervirksomheten. Samarbeidsmuligheter med musikk- og kulturskolen/den kulturelle skolesekken belyses. Rådmannen redegjør for aktivitetsopplegg og muligheter innenfor dagens kostnadsramme.

7. Vedtatt investering for bygging av idrettshall i forbindelse med Skedsmo videregående skole skal gjennomføres i samarbeid med Akershus fylkeskommune.

8. Det vises til rapporten fra konsulentfirmaet Agenda Kaupang, datert 20.05.2010, som gjennomgår kommunens drift basert på KOSTRA-tallene i 2009. I denne rapporten antydes muligheter for reduksjoner i driftskostnadene på ca 50 millioner kroner. Rådmannen bes iverksette nødvendige prosesser for videre arbeid med oppføgning av de forslag og vurderinger som fremgår av rapporten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**