Fylkesrådets forslag til økonomiplan 2011-2014

Bjørg H. Jenssen (V) innlegg i økonomiplan debatten, samt May Valle (V), fylkesråd for samferdsel sitt innlegg under pressekonferansen ifm kommende økonomiplan.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


KOMMENTARER PÅ NORDLAND FYLKES ØKONOMIPLAN 2011-2014
FRA VENSTRE

Økonomiplanen er et verktøy for å synliggjøre hvilke aktiviteter og prosjekter som skal prioriteres i planperioden.
God økonomistyring gjør at vi kan både holde investeringsnivået og ha en akseptabel drift av Fylkeskommunens tjenester.
Det er positivt at investeringsprosjektene innenfor utdanningssektoren og fylkesveger er prioritert, og at flere av prosjektene innenfor utdanning fremskyndes.
Kvaliteten på skolebyggene er av stor betydning for læremiljøet på skolen. Selv om denne økonomiplanen tar for seg utbygging, utvidelse, samlokalisering og nybygg på flere skoler i fylket, har vi fortsatt en vei å gå til alle skolebyggene er av en sånn standard at de kan kvalifiseres som "framtidas skoleanlegg i Nordland", jfr. FT 69/03. Fortsatt fokus på skolebygg er viktig.
Et godt læringsmiljø preget av trivsel og motivasjon for læring fører til bedre gjennomføring og best mulig resultater for elevene. Det er positivt at prosjektet "En bedre skole for elevene våre" nå pågår ved alle fylkest skoler, og ser ut til å ha den effekten som var tilsiktet. Økt medinnflytelse og eierskap til forbedringsarbeid på egen skole gir resultater.
Gjennomgang av utdanningssektorens organisering i 2010 er også et tiltak som kan gi nye muligheter for økt pedagogisk aktivitet i våre skoler.
Investeringslista på vei er lang og omfattende. Det er satt av betydelige midler til strekningsvise prosjekter, tunnelutbedringer, ferjekaier, gang- og sykkelveier, trafikksikkerhetstiltak, og tiltak innenfor miljø og service. Av prosjekter som er under vurdering er det spesielt positivt at det er startet reguleringsplanlegging på strekningen fv 17 Glombergan — Setvikdalen, med sikte på vedtak i mars/april 2011.
Av prosjekter og prioriteringer innen næring vil jeg spesielt trekke frem bredbåndsatsningen med etablering av stamfibernett gjennom Nordland Fylke. I dagens digitale verden er tilgang til internett helt avgjørende i den videre utviklingen av samfunnet. Det er også positivt at det legges føringer ved bruk av ordinære virkemidler, for å ta grep om de utfordringer som dokumenteres gjennom "Samfunnsregnskap for likestilling og diskriminering" jfr. FT sak 14/10, spesielt for å økt kvinnedeltakelse innen næringsutvikling og politikk.
I det videre arbeidet med å bygge sterke regionale partnerskap, med sikte på vekst og utvikling av regionene, er det viktig at det blir enkelt for næringslivet å orientere seg i forhold til virkemiddelapparatet og de muligheter som ligger av tilgjengelige midler.
Nordland Fylke er et kulturfylke, og økonomiplanen legger opp til å fortsatt ivareta den rollen. Samtidig tar vi også et sterkere grep om folkehelsearbeidet gjennom samarbeidsavtaler med kommunene og økt fokus på at god helse skapes utenfor sykehusene.
Venstre ser frem til budsjettarbeid 2011, hvor priorieteringene i økonomiplanens første år skal konkretiseres enda tydeligere.

17.06.10
Bjørg H. Jenssen
Venstre

Pressekonferansen ifm økonomiplanen:
Presentasjonen kan lastes ned i .pdf fra fylkeskommunens nettsider

Video hentet fra YouTube. For full video klikk her.
Fylkestingsgruppen for Venstre; Bjørg H.Jenssen, Franziska Wika og May Valle

Fylkestingsgruppen for Venstre; Bjørg H.Jenssen, Franziska Wika og May Valle
Foto: Arild Djupvik

Hele pressekonferansen kan du se på www.nfk.no

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**