Gi tilskudd til utlån av kulturmateriell!

– En rekke paraply- og samarbeidsorganisasjoner innenfor kulturlivet i Bergen yter ulike tjenester til egne medlemsorganiasjoner eller grupper som driver egen virksomhet, sier gruppeleder i Venstres bystyregruppe, Hans-Carl Tveit.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Hans-Carl Tveit

– Et eksempel på dette er Vestlandske teatersenter som bla. stiller til disposisjon manuskripter for teatergrupper eller Norges Korforbund som låner ut CD`er og drifter et omfattende notearkiv for ulike kor, forteller Tveit.
– Disse ordningene sikrer en rasjonell drift av kulturlivet i Bergen, samtidig som det gir en svært god samling av både nye og gamle verker, sier gruppelederen.

-Dette er imidlertid kostbare ordninger for organisasjonene som har tatt på seg å drifte dette. Derfor bør Bergen kommune gi økonomisk støtte til disse ordningene slik at de kan videreutvikles og utvides til å gjelde flere områder av kulturlivet i Bergen, sier Tveit.
-Jeg stilte derfor (i komite for Kultur, Idrett og Næring) følgende spørsmål til byrådet:

Musikk, kultur, noter

Muntlig spørsmål
En rekke paraply- og samarbeidsorganisasjoner innen kulturlivet i Bergen, yter ulike tjenester til egne medlemsorganisasjoner eller til grupper som driver egen virksomhet innenfor samme felt.

Eksempler på dette er bl.a. Vestlandske Teatersenter som stiller manuskripter til disposisjon for teatergrupper, og Norges Korforbund Hordaland har et note og CD arkiv som inneholder over 7.000 titler som medlemskorene kan søke i for å finne aktuelle verk for å fornye og utvikle sitt repertoar.

Dette er en rasjonell måte å arbeide på, men samtidig kostnadskrevende for de som har tatt på seg å etablere slike fellesgoder.

Bergen kommune er en viktig tilskudd- og samarbeidspartner for store deler av det frivillige kulturlivet i Bergen. Det burde derfor være i kommunens interesse å støtte og utvikle slike felleskapsløsninger gjennom egne tilskuddsordninger til utvikling av eksisterende og etablering av nye løsninger for deling av materiell, noter, utstyr og lignende.

Spørsmål;
Vil Byrådet ta initiativ til å etablere egne tilskuddsordninger for tildeling av midler til innkjøp og vedlikehold av ulike typer av fellesmateriell for det frivillige kulturlivet i Bergen hvor dette kan administreres av organisasjonene selv i felleskap gjennom lokal eller Fylkes/kretsledd?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**