Miljøverndagen og Naturmangfoldåret 2010

Verdens miljøverndag ble stiftet i 1972 for å øke folks bevissthet omkring miljøspørsmål. Datoen 5. juni ble valgt fordi det var på denne dagen at den første FN konferansen om miljø ble åpnet i 1972. I etterkant av denne konferansen ble FNs miljøprogram etablert. FN har valgt 2010 som Det internasjonale naturmangfoldåret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Følgende leserinnlegg sto på trykk i Raumnes i slutten av mai 2010:

Humlesurr

Foto: Vilhelm Kjelsvik

Naturmangfoldet i verden har avgjørende betydning for oss mennesker, men går tapt i et for stort tempo. FNs internasjonale naturmangfoldår er en oppfordring til å handle — rettet mot både politikere, næringsdrivende og privatpersoner. Året er også en hyllest til mangfoldet og en anledning til å sette søkelyset på livet på jorda.

Den globale økonomien påvirkes sterkt av hvordan naturen forvaltes. The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) har beregnet at årlige tap som et resultat av avskoging og forringelse av skog tilsvarer mellom tre og sju prosent av verdens bruttonasjonalprodukt.

Det er også en tankevekker at mens forskerne hver dag oppdager nye arter og den rollen de har i naturen, blir enda flere utryddet for godt. På vår jordklode finnes det trolig over ti millioner arter, men bare litt under to millioner er beskrevet av vitenskapen. I Norge regner man med at det er omtrent 60.000 arter. Under 20.000 er vitenskaplig utforsket.

Det framtidige naturmangfoldet vil i stor grad være avhengig av at menneskelige gjøremål blir mer skånsomme, spesielt hvordan vi bruker landarealer, hvordan vi produserer energi og hvordan vi verner områder. Vår forskning om naturen er enda mangelfullt, men vår kunnskap bør likevel være god nok til at vi tar bedre beslutninger når det gjelder bevaring og fornuftig bruk av naturen.

I 2003 ble det utarbeidet en rapport om det biologiske mangfoldet i Nes. Den slo fast at det finnes flere titalls rødlistede og sjeldne arter i ulike naturtyper i kommunen. Flere av de rødlistede artene i Nes er avhengig av kontinuerlig skjøtsel på lokalitetene for å overleve. Rapporten fremhever 26 områder som har akutt behov for skjøtsel. Dette representerer naturtyper som slåtteenger, naturbeitemark og fuktenger. I tillegg nevnes det at man bør vurdere skjøtsel av dammer som er i ferd med å gro igjen.

I det forestående arbeid med kommuneplanen bør disse forhold innarbeides som grunnlag for mer detaljerte naturtypekart og handlingsplaner som også involverer alle grunneiere som er berørt av dette.

I Raumnes 11. mai oppfordrer miljøvernministeren Nes kommune til å markere Naturmangfoldåret i Norge. Han peker også på den nye Naturmangfoldsloven som det i inneværende år er satt av penger til for at bla kommunene skal få til opplæring i bruk av den nye loven.

FN utfordrer i år alle land til en storstilt innsats for naturen. Mot slutten av året skal det fastsettes en ny FN-resolusjon under Konvensjonen om biologisk mangfold. Nye mål for naturmangfold skal deretter innarbeides i politiske og sosiale prosesser på nasjonalt plan.

Nes Venstre
Øystein Smidt

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**