Naturmangfoldsåret 2010

FN har utpekt 2010 som Det internasjonale naturmangfoldsår. Norge og flere land har forpliktet seg til å stanse tap av naturmangfold. Venstre etterlyser arrangement i regi av Nordland fylkeskommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Spørsmål fra Franziska Wika, Venstre i Fylkesting 14.-17.06.2010, , med svaret fra fylkesråden for miljø og kultur Marit Tennfjord (SV).

Naturmangfoldsåret 2010 – etterlysning av arrangement i regi av Nordland fylkeskommune

FN har utpekt 2010 som Det internasjonale naturmangfoldsår. Norge og flere land har forpliktet seg til å stanse tap av naturmangfold.

Markeringsåret er internasjonalt. 192 land er tilknyttet FNs konvensjon om biologisk mangfold, og det er laget et nettsted for det internasjonale markeringsåret. Med målet om å stanse tap av naturmangfold for øyet, ønsker Miljøvern-departementet et bredt engasjement i 2010. Alle sektorer og nivåer av myndigheter, frivillige organisasjoner, kunnskapsinstitusjoner, kultur-, samfunns- og næringsliv inviteres til å bidra med aktuelle saker til nettstedet.

barn og natur

barn og natur

FNs konvensjon om biologisk mangfold trådte i kraft i 1993. Allerede da så man behovet for å gjøre noe med tapet av mangfoldet i naturen. I 2002 ble 2010-målet fastsatt, for å ytterligere å øke innsatsen og oppmerksomheten knyttet til målsettinger om å ta vare på mangfoldet. Ved starten av 2010 er 2010-målet ikke nådd. I 2010 utfordrer FN igjen alle land til en storstilt innsats for naturmangfoldet i det internasjonale markeringsåret. I slutten av 2010 skal det fastsettes en ny FN-deklarasjon for å innarbeide naturmangfold i politiske og sosiale prosesser. De nye målene skal fastsettes høsten 2010, og etterfølge målsettingene knyttet til 2010-målet om å stanse tapet av naturmangfold.
Det må rettes større oppmerksomhet mot spredning av "fremmede arter" i tradisjonelle økosystemer. Disse er en fare for biomangfoldet, dersom de reduserer artene som hører naturlig hjemme i disse økosystemene, gjennom konkurranse, som rovdyr eller gjennom overførsel av sykdommer. Siden attenhundretallet har fremmede arter vært ansvarlig for nesten førti prosent av all artsutryddelse der årsak har vært kjent.

Bare i Norge står nesten 2000 arter i fare for å dø ut. De 285 artene som er kritisk truet, kan være utryddet i Norge i løpet av 10 år.

Spørsmål:
1. Hvilke arrangementer og andre markeringer planlegger Nordland fylkeskommune i Naturmangfoldsåret 2010?
2. I hvilken grad setter Nordland fylkeskommune fokus på spredning av" fremmede arter" i vårt fylke?

Fylkesråd for kultur og miljø Marit Tennfjord svarte som følger:
Nordland fylkeskommunes arbeid med Naturmangfoldåret 2010 er i hovedsak rettet mot informasjons- og veiledningsarbeid av kommunene i forbindelse med at den nye Naturmangfoldloven trådde i kraft i fjor.Vi har i samarbeid med Fylkesmannen i Nordland og Direktoratet for naturforvaltning, arrangert tre konferanser om den nye Naturmangfoldloven i fylket. Kurset samlet 120 deltakere, fra kommunal sektor, politikere samt ulike fag- og interesseorganisasjoner i fylket. På kurset ble kommunene spesielt oppfordret til å markere Naturmangfoldåret lokalt. Nordland fylkeskommune har støttet et bokprosjekt i regi av Høgskolen i Nesna i anledning Naturmangfoldsåret 2010. Boka tar utgangspunkt i naturområdet Homvassdalen i Grana kommune. Det ble vernet som naturreservat i 2008 og bokprosjektet gir verdifull kunnskap om både det biologiske mangfoldet og verneprosessen. Om eg skal ta initiativ til ytterligere markeringer, vil eg vurdere i løpet av høsten. Nordland fylkeskommunes arbeid for å forhindre spredning "av fremmede arter" i fylket er hovedsaklig rettet mot veiledning av kommunene i deres arealplanlegging. Videre har fylkeskommunen overtatt ansvaret for å koordinere arbeidet med vannforvaltning etter vannforskriften. I dette arbeidet skal man kartlegge fremmede arter som påvirker vannmiljøet, og det skal fremmes tiltak som kan bekjempe fremmede arter som medfører skadevirkninger. Ansvaret for å gjennomføre tiltakene som fremmes i forvaltningsplanene vil tilligge den enkelte sektormyndighet. Dersom tiltakene som forvaltningsplanen angir ikke blir fulgt opp, har fylkeskommunen som vannregionmyndighet et ansvar for å rapportere dette til miljøverndepartementet.

I forslag til forskrift for innføring ut utsetting av fremmede organismer er det Direktoratet for naturforvaltning og fylkesmannen som er ansvarlig myndighet på området. Derfor vil dette ikke være noe hovedfokusområde for fylkesrådrt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**