Venstre støtter bygging av ny fløy ved Stokke ungdomsskole

I kommunestyrets møte 22.mars etterlyste Venstre svar på hvorfor kommunen ikke hadde besvart undersøkelsen om miljørettet helsevern for skoler og barnehager. De siste månedene har vi fått nedslående svar på gjennomførte undersøkelser ved noen av våre skoler i kommunen. For Stokke ungdomsskole var rapporten særdeles kritisk på flere områder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Skole, elev, tavle, undervisning

Foto: Microsoft

Dette fikk flere av de folkevalgte selv se ved befaring av skolen i mai og juni. En utbedring av de feil og mangler som blir påpekt vil alene beløpe seg til drøye 5,5 mill i tillegg til driftskostnader for to nye midlertidige brakkerigger.

Det triste synet som politikerne møtte ved Stokke ungdomsskole utløste et samlet vedtak i mandagens kommunestyremøte:
"Rådmannen bes legge fram et forprosjekt som leder til en helhetlig plan for og en trinnvis utbygging av Stokke ungdomsskole lokalisert til eksisterende område"

Skole, elev, tavle, undervisning

Foto: Microsoft

Den dårlige tilstanden i flere av kommunens skolebygg reiser også en alvorlig utfordring knyttet til redusert vedlikehold gjennom mange år.

Sammenlignende tall fra kommune-Norge viser at vi i Stokke bruker 26 kr pr. kvm til vedlikehold av skolebygg mens gjennomsnitt i Vestfold er over 100 kr mer, med 128 kr pr kvadratmeter!

Dette støtter opp under det vedtaket hovedutvalget for miljø og kommunalteknikk gjorde i mai i forbindelse med utfordringsdokumentet. Der var første prioritet å øke rammen for vedlikehold av kommunens bygningsmasse med 2 mill kr årlig.

Venstre mener det vi har sett de siste månedene at det virkelig var berettiget å sette søkelyset på manglende skolegodkjenninger i kommunen!

Saken har også vært omtalt på Tønsberg Blads nettsider.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**