Fråfall og bortval i skulen

Fylkestinget har denne veka handsama ein omfattande plan for å motverke fråfall og bortval i den vidaregåande skulen. Venstre på fylkestinget ynskjer planen velkommen, men meiner den ikkje er så god som han kunne ha vore.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Pc, data, klasserom, elev, skole

— Fylkeskommunen sin plan legg stor vekt på å styrke arbeidet mot fråfallet i den vidaregåande skulen, blant anna gjennom styrka rådgjevingsteneste og auka fokus på tilhøva for lærlingar og lærekandidatar, og det er bra, seier Venstre sin gruppeleiar Harald Hove.

Men Hove kunne ynskje seg eit større fokus på ungdomsskulen. — Samstundes seier planen sjølv at det er i ungdomsskulen ein finn kjelda til fråfallet. Elevar med dårlege karakterar eller høgt fråvær på ungdomstrinnet er dei som oftast dropper ut av videregåande. Eg vonar at ein i Hordaland kan auke samarbeidet mellom ungdomsskulen og den vidaregåande skulen, og fylje opp dei svakaste elevane tidlegare.

Harald Hove 3

Stort prosjekt på Austlandet
Fleire kommunar i Akershus gikk i 2006 saman i eit samarbeid mot fråfall i den vidaregåande skulen, mellom anna på Kjelle vgs. Blant dei viktigaste tiltaka var å identifisere fråfallskandidatane allereide på ungdomsskulen, slik at dei kunne møtast med målretta og tilpassa tiltak så snart dei begynte på vidaregåande.

— Det er viktig å ikkje stigmatisere elevane, men samstundes må det la seg gjere å ta tak i problema før dei veks seg store. Venstre vil fortsette å kjempe for eit auka samarbeid mellom ungdomsskulane og dei vidaregåande skulane, og slik også auke samarbeidet mellom kommunane og fylkeskommunen. Fråfall er eit omfattande problem, og det er viktig at me snakkar saman på tvers av forvaltningsnivå, understreker Harald Hove.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**