Rådmannen overtar politikken

Flertallet av kommunestyrets politikere vil svært gjerne unndra seg ansvar for tre av sakene som ble behandlet i kommunestyret 17.06.10: Plassering av småhus for bostedløse, rapport fra Helsetilsynet og kommunens reaksjon knyttet til brudd på alkoholloven. En slik passivitet mener Venstre er feig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Kommunestyrets flertall som består av Ap og KrF (13 av 25) var konsekvent da det ville fraskrive seg ansvar i en mye omtalt sak “Plassering av mobile småhus for bostedløse”. Etter forslag fra KrF er det nå opp til rådmannen å finne “egnede plasser” for etter hvert seks småhus som skal plasseres ulike steder for en periode. Saken kommer heller ikke tilbake til politisk orientering. Det er det som kalles å “toe sine hender” og la andre ta beslutninger og stikke fra ansvaret. Det kan fort bli slik at uansett plassering, så vil kommunen få klage. Venstre ville at saken skulle behandles politisk også i neste omgang.
Samme flertall ville heller ikke ta det videre politiske ansvar for Helsetilsynets rapport om flere alvorlige avvik som er funnet innen Helse og omsorg. Her er det rådmannen som skal se på saken og gi Helsetilsynet tilsvar som viser hvordan disse skal lukkes. Hvordan lovbruddene kan skje i og hvordan man i neste omgang kan lukke avvikene og forhindre at brudd gjentar seg, det vil flertallet ikke ha noe mer med, men begrense saken til rådmannens faglige skjønn. Heller ikke her noen videre politisk behandling eller orientering. Kanskje noen er redd for å se seg selv i speilet eller tråkke naboen på tærne …
Tre andre saker. Venstre vil ikke ha noe ny tverrvei mellom Finnestadgeilen (E39) og Randabergveien (Raft) fordi en slik vei asfalterer mye matjord, overlater til kommunen å forskuttere kostnaden, veien kan bli en ny flaskehals, veien forskutterer en videreføring over markene til Håland – en ny tverrvei som ikke er bestemt på fylkesnivå, og veien vil kunne oppfattes som en snarvei for tungtrafikken som kommer nordfra og skal til Risavika – slange seg rundt den nye tverrveien, opp Goaveien til Goakrysset, forbi Goa skole og ned til Kvernevikveien, og tilbake igjen. Venstre har støtte fra så å si alle organer utenfor kommunen.
Venstres offensive holdning for en bedre skole ser i forslags form slik ut: Friske penger på 400.000 til etterutdanning for lærerne (utløser en tilsvarende sum fra staten), bruk av den sentrale avtalen som staten har inngått med lærerorganisasjonen angående kompensasjon, og rett til vikar for elevene når lærerne er på videreutdanning. Den går ikke, sa Ap og KrF.
Kommunestyrets flertall vil ikke ha noen hel stilling som miljøvernleder fra 2011. Kun Sp fulgte Venstres forslag som går til høsten budsjettbehandling. Flertallet vil ha halv stilling (kr 230.000) knyttet til miljøprosjekter/naturforvaltning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**