Venstre vil ha ungdommen med

Ringsaker Venstre inviterer til politisk dugnad i kampen for å redusere frafallet videregående opplæring

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Morten Andersen

Foto: A.Hovstø

Samfunnet – Det store antallet ungdommer som ikke gjennomfører videregående opplæring er en av de største utfordringene det norske samfunnet står overfor. Denne utfordringen gjelder i høyeste grad også for Ringsaker. Venstre inviterer derfor til en politisk dugnad i kampen for å redusere frafallet. Flere slutter i videregående uten at de har noen planer for sin framtid. Ungdom som ikke har noen form for sysselsetting står også i fare for å bli ekskludert fra andre viktige arenaer. Det har vært en betydelig vekst i antall unge som mottar sosialhjelp i de siste årene. Venstre i Ringsaker initierte flere lærling plasser i kommunen. Et lite, men viktig steg.
Skolen – Skolen er den viktigste arenaen for barn og unge. Skolen kan ikke alene tilby det fellesskapet og de utviklingsmuligheter alle trenger, spesielt ikke de teorisvake. Det er derfor viktig med en sammensatt og tidlig innsats på mange samfunnsområder for å bekjempe frafallet i den videregående skolen.
Helsesøster– og skolehelsetjenesten er hjørnesteiner i det forebyggende arbeidet for barn og unge. De må trekkes aktivt inn i arbeidet, blant annet med å gi god seksualundervisning.
Kulturlivet og frivilligheten er særdeles viktig for trivsel, inkludering og utvikling hos de unge utenfor skolen. Å øke ressursene innen forebyggende arbeid blant barn og unge er ikke bare viktig for framtiden til det enkelte individ, men er også samfunnsøkonomisk svært lønnsomt. Det betyr at vi må styrke og oppmuntre frivillige organisasjoner som driver med barne- og ungdomsarbeid.
Kultur– og fritidstilbudet i kommunen er svært viktig i lokalsamfunnet, og har en sentral plass i utviklingen av samhold og sosialt ansvar hos unge mennesker.
Vi vet at dårlige karakterer fra grunnskolen øker sjansen for frafall i videregående skole. Verst er det med guttene. Det er derfor viktig med tidlig og god kartlegging av den enkelte elevs ferdigheter og kunnskapsnivå de første skoleårene. Dette for å gi hver enkelt elev relevant oppfølging.
Venstre ønsker mer ressurser til praktiske tilvalgsfag i 8.- 10. klassetrinn, og å forenkle ordningen med utplassering i yrkeslivet. Legge om undervisningen på yrkesfaglige studieretninger slik at den blir mindre teoritung og mer praktisk, fleksibel og elevtilpasset. Den enkelte elevs følelse av å mestre, og det å lykkes, må få en større plass i skolen. Det vil redusere frafallet og de konsekvenser det kan ha.
Barnevernet spiller en nøkkelrolle i kommunen. Vi må prioritere tiltak som styrker førstelinjetjenesten i barnevernet slik at barn og unge som har problemer fanges opp så tidlig som mulig. Det sosialfaglige miljøet på skolene må styrkes ved å trekke inn andre yrkesgrupper som helse- og omsorgsarbeidere. Godt samspill mellom barnevern, helsetjeneste og skole rundt den enkelte elev. Yrkesrådgivning på skolene må bygges ut videre og samarbeidet mellom skole, lokalsamfunn og næringsliv må styrkes.
Læreren – Den enkelte lærer er og blir den aller viktigste faktor for å lykkes. Lærerutdanningen må styrkes, og vi må gjennomføre en videreutdanningsreform slik at alle lærere får fornyet sin kompetanse ved jamne mellomrom. Venstre ønsker en større fokus på læreren som ressursperson, og å gi læreren den respekt og status som den trenger.
Morten Andersen
Ringsaker Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**