Helheten ses stykkevis og delt

Alle bystyrets medlemmer mener nok de tenker langsiktig i politikken. Det tror jeg ikke borgerne av Moss er enig i.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Litt humoristisk sagt er langtidsplanlegging i politikken å tenke fram til neste valg. Jeg tror mange av Mosseborgerne vurderer oss lokalpolitikere med skepsis, som et nødvendig onde og ikke som medspillere og ombudsmenn for innbyggerne. Politikk oppfattes som et spill og ikke som en vilje til å tenke på lokalsamfunnet.

Utbygging i strandsonen

Foto: Tore Rykkel

I siste bystyremøte behandlet vi utbyggingsplaner for Rosnesjordet på Jeløy. Venstre var det eneste partiet som ville sende saken tilbake til fagavdelingen i kommunen for å gå en runde til med utbyggerne. Fagavdelingen selv anbefalte det. Innspill i høringsrunden var entydige på at utbyggingen vil bli en vegg, dårlig tilpasset annen bebyggelse i området samt natur- og friluftsområdene rundt. De nye boligene vil skille seg klart ut og dominere området.

Venstre er enig i innspillene fra så vel naboene som velforeningen, kommunens og fylkemannens fagavdelinger. Det ville derfor vært klokt å gå en runde til med utbygger. Da Venstre hadde møte med dem, mente utbygger selv at det var greit. Flere i bystyret argumenterte derimot med at løsningen vil gi alle som skal bo der god utsikt. Venstre valgte å prioritere helheten og ikke utsikten, men ble altså stående alene i bystyret.

For Venstre er det spesielt viktig at vi passer på hvordan utbyggingsområdene tett inntil varige natur- og friluftsområder blir seende ut. Venstre vil ha landskapsvern på Midtre Jeløy (fra Kjellandsvik til Rambergbukta). Områdene som grenser til må ikke dominere og bryte opp landskapet men passe naturlig sammen med det som er der i dag.

Trafikkløsninger i Moss kommer alltid opp ved utbygginger på Jeløy. Trafikkproblemene forarger vanlige Mosseborgere. De mener vi politikere gjør for lite. Akkurat på dette området jobber vi faktisk etter en langsiktig, enstemmig plan. Den ble vedtatt i bystyret i juni 2007. Vi må likevel være utålmodige fordi det tar tid, men vi må ha med oss statens vegvesen. De jobber etter midler bevilget av stortingsflertallet og de prioriteringer som gjøres av dagens regjeringspartier.

Think elbil med Venstre-logo

Foto: Sigmund Tenden

Det er gjort en forstudie på trafikkløsninger i Moss. Fram til neste år skal det utarbeides en grundigere vurdering av forslagene der. Venstre ønsker konkrete løsninger på bordet. Jeg regner med de fleste partiene vil ha disse etter valget. Da slipper de å ta stilling til bompenger og slikt i valgkampen. Venstre prioriterer en løsning som også er god for kollektivtrafikken og gang- og sykkelveier. Så får vi heller være med å spleise på den lokalt.

Lik enhver utbygging på Jeløy, kom det kommentarer på trafikk-konsekvenser i Rosnes-saken. Saksdokumentene viser til en trafikkberegning og at de tiltak som er foreslått på fortau, gangvei og utforming av veikryss er gjort for å håndtere den økte trafikken. Som medlem av byens samferdselsutvalg har jeg flere ganger blitt fortalt at dagens trafikk til Jeløy ikke er høyere enn den var da Glassverket og Værven hadde sine glansdager. Venstre har som de andre partiene forholdt seg til de beregninger som er gjort i denne og tidligere saker.

I følge Moss Avis er det nå utarbeidet en rapport som viser at kanalbrua kan få like stor trafikk som på E-6. Toppen vil være der om sommeren. Dersom bystyret hadde vært enig med Venstre i å gå en runde til på utbyggingsplanen for Rosnesjordet, ville vi også kunnet tatt med denne nye trafikkinformasjonen i vurderingen. Det kan vi altså ikke nå, men vi kan følge opp den siste rapporten og vurdere om forholdene totalt sett har endret seg.

Det er allerede regulert flere områder som vil få betydning for Jeløytrafikken. Derfor må vi skaffe oss oversikt over konsekvensen før vi regulerer enda mer. Venstre mener vi må ta en pause i ytterligere regulering for utbygging på Jeløy til vi får avklart situasjonen.

Sindre Westerlund Mork
Gruppeleder for Venstre i bystyret

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**