Ja til lokale forskjeller!

Gir man reell myndighet til lokalpolitikerne, gir man også en større påvirkningsmulighet for mannen i gaten som gjennom sin stemme gir uttrykk for sine ønsker og prioriteringer, skriver Julie Andersland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


I EN KOMMENTAR i BT 18. august peker Sjur Holsen på at en desentralisering av makt fra Oslo til Bergen og andre byer/steder vil ha sin pris. Dette er et viktig poeng i den pågående sentraliseringsdebatten, men det er like fullt en pris vi bør være villige til å betale.

Stemmegiving

For å opprettholde et velfungerende lokaldemokrati er det avgjørende at lokale myndigheter har makt til å ta beslutninger som er viktige for deres innbyggere.

Dersom det meste styres fra Oslo hva gjelder oppgaver og øremerkinger av tilskudd, blir det reelle handlingsrommet for lokalpolitikere og velgere svært lite. Venstre vil derfor at kommunene skal få beholde mer av skatteinntektene sine og få økt frihet til å innføre egne skatter og avgifter til bestemte formål.

Gamle Rådhus Bergen

Vi ønsker også en kommunereform der flere offentlige oppgaver blir desentralisert fra staten til kommunene. Dette kan være oppgaver innenfor velferdstjenester, helsevesen og miljø- og arealpolitikk.

Sjur Holsen har helt rett i at et styrket lokaldemokrati vil føre til økte lokale forskjeller. Vi bør imidlertid respektere at borgerne i Trondheim, Bergen og Austevoll kanskje velger forskjellig med hensyn til partisammensetninger og prioriteringer, men så er det ikke sikkert at innbyggerne i disse kommunene er helt like heller.

Julie Andersland årsmøtet

Gir man reell myndighet til lokalpolitikerne, gir man også en større påvirkningsmulighet for mannen i gaten som gjennom sin stemme gir uttrykk for sine ønsker og prioriteringer.

JULIE ANDERSLAND
Styremedlem i Bergen Venstre

(Innlegget sto på trykk i BT 20.8.2010)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**