Foregangsland for fornybar energi

For å møte klimautfordringene, er det avgjørende at alle land som har store muligheter for produksjon av fornybar energi tar disse i bruk, og at energien gjøres tilgjengelig for et stort, internasjonalt marked, mener Venstres sentralstyre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Helge Solum Larsen

Foto: Kåre Pettersen

– Norge er en stor vannkraftprodusent, men har like store, ikke utnyttede muligheter innen vindkraft, sier nestleder i Venstre Helge Solum Larsen.

Kombinasjonen av vindkraft og vannkraft gir store muligheter til å regulere produksjon, vannkraft kan magasineres når det produseres mye energi fra vind.

Europas batteri
Venstre mener det er viktig at det utvikles en strategi som gjør det mulig å etablere Norge som en svingprodusent for Europa, som Europas batteri med fornybar energi.

– Venstre mener Norge skal spille en betydelig rolle i Europa som leverandør av ren fornybar energi. For å få dette til må arbeidet intensiveres for å få etablert nye bedrede overføringskabler til kontinentet og til Storbritannia, sier Solum Larsen.

Klima, miljø, vindmøller

Foto: Microsoft

Nye kabler til Europa forutsetter også nye kraftlinjer i Norge, spesielt i Sør-Norge, men også overføringslinjer fra overskuddsfylker som Sogn og Fjordane som i dag har innestengt kraft.

Stor overføringskapasitet mot utlandet bidrar også til å gjøre energimarkedet mer effektivt, at ren, fornybar energi blir tilgjengelig i et større område og energien får en pris som motvirker sløsing.

Styrk Statnett
For å etablere fremtidsrettende nettløsninger må Statnett styrkes. I dag er det statlige innskuddet i Statnett på 2,7 mrd kroner. Hvis det er nødvendig for å få fortgang i utbygging av økt overføringskapasitet, er Venstre innstilt på å øke dette betydelig.

– Venstre vil på denne måten sørge for at Statnett settes i en finansiell posisjon til å kunne bygge ut de planlagte prosjektene, og gi klare styringssignaler til Statnett om at de eksisterende planene bør suppleres med flere prosjekter, sier Solum Larsen.

Regionale kraftselskap
Venstre mener også at de regionale energiselskapene kan gi viktige bidrag til økt overføringskapasitet og stiller seg positiv til NorGer-forbindelsen som planlegges av Lyse, Agder Energi og et sveitsisk energiselskap.

– Venstre forutsetter at linjeføring på land gjøres på en skånsom måte, og at det i prosjektene settes av tilstrekkelig med midler til å unngå konflikter med bl.a. naturvernhensyn og reiseliv, sier Solum Larsen.

Elektrifisering av sokkelen
Ved nye nettløsninger muliggjøres også elektrifisering av norsk sokkel som en tidlig mulighet for utbygging av offshore vindkraft.

Miljø, olje

Foto: Luth

– Parallelt med en utbygging av kraftoverføringskapasitet til Europa krever Venstre at regjeringen godtar EUs fornybardirektiv med et høyt ambisjonsnivå, dvs uten å be om egne nasjonale rabatter, sier Solum Larsen.

– Venstre etterlyser også et nytt regime med klare virkemidler som stimulerer til utbygging av og produksjon av grønn, fornybar energi i Norge, både på land og til havs. Det haster med å få på plass grønne sertifikater og dermed bedrede rammevilkår som kan utløse nye prosjekter, sier Solum Larsen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**