Statsbudsjettet: Behov for sterkere satsing på forskning

– Det er behov for en mye mer omfattende satsing på forskning og høyere utdanning enn hva regjeringen legger opp til i sitt forslag til statsbudsjett for 2011, sier Venstres leder Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


– Regjeringen har over flere år underfinansiert forskning og høyere utdanning. Gjennom de siste årene har vi hatt en historisk mulighet til en omfattende satsing på kunnskapsfeltet – det vi skal leve av i fremtiden – men regjeringen lar dessverre nok en gang denne sjansen gå fra seg, sier Skei Grande.

Griper ikke muligheten
Skei Grande peker på at det i forslaget til statsbudsjett for 2011 faktisk opprettes færre studieplasser enn i fjor — og det i en situasjon der rundt 10 000 kvalifiserte søkere fremdeles står i kø for å ta høyere utdanning. Søkertallene forventes også å være stabilt høye kommende år.

– Dette representerer en kjempemulighet for å styrke Norge som kunnskapsnasjon. Det er imidlertid behov for en konkret og forpliktende plan for hvordan vi skal møte utdanningsetterspørselen og samtidig opprettholde kvaliteten, og det er behov for å styrke institusjonenes handlingsrom. Ingen av disse delene finnes i regjeringens forslag til statsbudsjett, sier Skei Grande.

– Det er verdt å understreke at det ikke nytter å opprette studieplasser med mindre man ikke samtidig styrker institusjonene gjennom økte basisbevilgninger. Institusjonene vil fortsatt slite med knappe rammer hvis man legger regjeringens forslag til grunn, fremhever Skei Grande.

For lav vekst i Forskningsfondet
Den foreslåtte veksten i Forskningsfondet — 3 mrd. kroner — er etter Venstres mening også for lav for å sikre nødvendig fremtidig finansiering av strategisk og næringsrettet forskning.

– Når vi vet at fondsavkastningen kommer til å gå ned som følge av rentenedgangen i statsobligasjoner er det åpenbart man burde øke fondsbeholdningen betydelig for å kompensere for dette. Da må det mer til enn bare 3 mrd. kroner i økt fondsbeholding, sier Skei Grande.

Ingen nye stipendiatstillinger

– Jeg registrerer også at det heller ikke neste år er satt av midler til flere stipendiatstillinger i UH-sektoren, noe som vil legge et ytterligere press på institusjonenes rekrutteringssituasjon. Det er rett og slett ikke holdbart, sier Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**