– Unngå samme tabben som i Hardanger!

– Venstre vil at Statnett på ny utreder alternative trasévalg og teknologiske løsninger på de mest sårbare strekningene på Ørskog-Fardal-linjen, og at et uavhengig utvalg vurderer disse, sier Venstres leder Trine Skei Grande. – Regjeringen må unngå å gå i samme fellen som i Hardanger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Se også Bergens Tidende: Ber uavhengige vurdere Ørskog-Fardal

Olje og energiminister Terje Riis-Johansen var i går i Førde og hadde møte med kommunene som berøres av den planlagte kraftlinjen Ørskog-Fardal.

 Trine Skei Grande vil utrede alternativer til kraftlinje i sårbare områder.

Trine Skei Grande vil utrede alternativer til kraftlinje i sårbare områder.
Foto: Caroline Roka

– Kraftledningen vil på enkelte strekninger innebære et betydelig inngrep i naturen. På disse strekningene er naturen unik både i nasjonal og internasjonal sammenheng, med særpreget kulturlandskap og urørt natur. Mastene vil bli 15—45 meter høye, og de vil kreve et ryddebelte på 40 meter under linjen. Linjen vil derfor kunne føre til konflikt med ulike verneområder, landskapsverdier og boområder, for eksempel i Hjørundfjorden og Sykkylven, sier Trine Skei Grande.

Venstre har fremmet forslag i Stortinget om at Statnett på ny utreder alternative trasévalg og teknologiske løsninger på de mest sårbare strekningene på Ørskog-Fardal-linjen, og at et uavhengig utvalg vurderer disse.

Les forslaget her.

Direktoratet for naturforvaltning skriver i sin høringsuttalelse om prosjektet (25. juni 2007) følgende: «Ei kraftlinje på 25—30 mil i det norske fjordlandskapet på vestlandet er eit naturinngrep av ein uvanleg storleik. Særleg på den nordlegaste delen av strekninga (Ørskog—Leivdal) blir det tydeleg at det ikkje er mogleg å gjennomføre tiltaket utan store konfliktar i forhold til nasjonale miljøverdiar. Linja vil omfatte nye og store inngrep langs delstrekningar som er utan slike inngrep i dag, og som inngår i det unike og verdskjente landskapet på det norske vestlandet. Det er viktig å vurdere kva ein kan klare å ta vare på av landskapsverdiar ved bruk av sjøkabel som alternativ på større eller mindre delar av strekninga.»

Les også sak i Bergens Tidende.

Master på Vikafjellet

Foto: Kjartan Almenning

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**