La Bydelsstyrene leve

Et levende demokrati må bygges nedenfra ved at engasjerte borgere tar initiativ og bry seg om nærmiljøet, bydelen og kommunen de bor i og ved at sentrale politikere lytter og følger opp det som skjer utenfor Rådhuset.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Bergen har vært med på å gjennomføre den Europeiske lokaldemokratiuken. Det har i
den forbindelse vært ulike aktiviteter i regi av bl.a. flere bystyrekomiteer og Bydelsstyrer.

Bergenserne er kjent for å væ glad i byen sin og stolt over å kunne vise frem både store og
små severdigheter enten det er i sentrum eller i nærområdet sitt og de vil gjerne ha et ord med i
laget når det skjer ting lokalt. Stor var derfor forskrekkelsen når Byrådet med et pennestrøk vil
avskaffe nærdemokratiet i Bergen ved å fjerne Bydelsstyrene for å spare penger.

Dagens Bydelsstyrer har væ viktige for å revitalisere lokaldemokratiet i Bergen og vi i Venstre
har i alle år væ tydelige på at i en så stor kommune som Bergen er det viktig at innbyggerne har
kort vei og lett tilgang til lokale folkevalgte som kan ivareta ombudsrollen ovenfor innbyggerne
og væ et bindeledd til de sentrale politiske organene i Bergen. Det var derfor en viktig seier
for nærdemokratiet at vi etter kommunevalget for 3 år siden fikk på plass de nye Bydelsstyrene
som nettopp skulle ha en nærdemokratifunksjon.

Beslutningsmyndighet ble dessverre ikke så stor som vi i Venstre hadde ønsket, men det viktigste var at innbyggerne fikk tilbake en arena for å møte " sine” lokale" folkevalgte. Dette vil de tre Byrådspartiene, Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti nå ha en slutt på. Eller vil egentlig Krf det?

At Byrådet foreslår å legge ned Bydelsstyrene hører ikke hjemme i et parlamentarisk
styringssystem. Byrådet har faktisk ingen kompetanse til å legge seg bort i hvordan Bystyret,
som byens øverste organ, velger å organisere sitt arbeid i Bydelene. Det virker som de har
glemt at det er Bystyret som har oppnevnt Bydelsstyrene og fastsatt fullmaktene til Byrådet.

Kanskje de heller skulle se på antall byråder, rådgivere og byrådsavdelinger før de gikk løs på Bydelsstyrene. Nærmere " statskupp" kan en vel egentlig ikke komme i måten Bergen styres på. I den forbindelse er det også viktig å minne Høyre om at når Oslo i sin tid innførte parlamentarisme, som første kommune i Norge, ble det uttalt klart fra sentrale Høyrefolk at " byparlamentarismen forutsetter et bydelsdemokrati for ikke å bli for sentralistisk".

Før 1972 var Bergen ganske oversiktlig og det var stort sett enkelt å følge med på hva som
skjedde i byens styre og stell. Men etter den store kommunesammenslåingen ble avstanden større, ikke bare rent fysisk, men også mentalt. For når de fire kommunene, Arna, Fana Laksevåg
og Åsane ble en del av " Byen" gikk det ikke lang tid før krave om nærdemokrati i bydelene kom på den politiske dagsorden og de første Bydelsutvalgene i Bergen så dagens lys. Efter en heftig debatt i Bystyret ble det vedtatt å opprett 20 Bydelsutvalg som det het den gangen. De hadde begrensete fullmakter på det økonomiske området men var viktige i arbeide med å utvikle nærdemokratiet og minske avstanden mellom sentrum og periferi i byen vår.

Den neste reformen kom i 1988 når antallet bydelsutvalg ble redusert til 12 og hvor de fikk reell makt på flere områder, bl.a. skjenkebevillinger, navnesaker og en del spørsmål på kulturfeltet og i pleie og omsorgstjenestene. I till fik de et ord md i laget om utbyggingsplaner, trafikkspørsmål for å nevne noe. Men når Bergen innførte parlamentarismen i 2001, samtidig med en stor Bydelsreform, hvor bydelsstyrene fikk vide økonomiske fullmakter gikk det dessverre galt.

Men det betyr ikke at vi skal legge ned dagens bydelsstyrer, tvert imot. For i vinter ble det nedsatt et utvalg som jeg leder og som fikk i oppdrag å gjennomgå og evaluere dagens bydelsstyreordning.
Det som er interessant i i så måte er bl.a. at den spørreundersøkelse som er gjennomførte og
som viser at det er et flertall, både i Bydelsstyrene og i Bystyret som ønsker å beholde og
utvikle Bydelsstyrene som en del avnærdemokratiet.

Vi kan være uenige om fullmaktene og oppgavene de skal ha, men det er klart at på enkelte saksområder kunne de nok avlaste noen av bystyrekomiteene, men også Byrådet. Som mange ganger før er det Krf som sitter med nøkkelen og signalene fra partimedlemmene deres er tydelige på at bydelsstyrene må fortsette. Men også Høyre kan bidra, eller vil de helst glemme at sentrale Høyrefolk i sin tid uttalte at byparlamentarismen forutsetter et bydelsdemokrati for ikke å bli for sentralistisk?

I så fall lurer jeg på om det er noe poeng å markere den Europeiske demokratiuken neste år i Bergen

Hans-Carl Tveit
Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**