Tøffere økonomiske tider for Vestfold fylkeskommune

Da regnskaps -og aktivitetsrapporten for 2. tertial 2010 ble behandlet i fylkestinget denne uke, var det faktisk utfordringene i den framtidige fylkesøkonomien som de fleste var opptatt av.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Vestfold fylkeshus

Vestfold fylkeshus
Foto: Kåre Pettersen

Etter å ha lagt fram et regnskap som samlet sett nærmest er å anse som et fulltreff sett opp mot budsjett med et avvik på 2,5 mill av et totalbudsjett på nær 2 milliarder, er det renter og avdrag på de store skoleinvesteringene som gir grunnlag for bekymring, sa Kåre Pettersen da han kommenterte 2. tertial-rapporten.

Sektorvis er den utdanningssektoren som er det området hvor avviket opp mot budsjettet er størst med et merforbruk på 16 millioner. Da er det godt og betryggende å høre fylkesrådmannen si at det er en stor bevissthet i organisasjonen om å redusere kostnadene, slik at 2010 kan bli et år i balanse. Tiltak innenfor undervisning viste jo nettopp dette hvor det på kort tid er foretatt en kostnadsreduksjon på 5 millioner.

Lommebok, penger

Foto: Microsoft

Skoleutbyggingsprosjektene med ny Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik, prosess for ny Færder videregående i Tønsberg og på sikt ny videregående i Horten vil medføre svært tyngende rente og avdragsposter i budsjettet.

Ved å bygge Færder til en budsjettert investering til 554 millioner, i tillegg til fullført skole i Larvik, vil fylkeskommunen nå en budsjettert rente og avdragstopp på nærmere 200 millioner pr. år i 2017. Handlingsfriheten i økonomien blir ikke stor med slike beløp, påpekte Kåre Pettersen.

Når vi i tillegg ser at vedtatte salg av fylkeskommunale bygninger gir langt mindre inntekter enn forventet, er ikke det med på å gjøre situasjonen lysere. Og utfordringene står i kø, det holder jo

Fonsveien mars 2010

Foto: Gerd-Eva Holtung

med å nevne "gaven" fra staten i form av riksveier, med et vedlikeholdsetterslep på 300 millioner i fylket.

Som en del av rapporten rapporteres det også på en lang rekke resultatmål, og her er Venstre bekymret for utviklingen i tallene som rapporteres innenfor skolesektoren og spørsmålene knyttet til mobbing og uro i klassen. Her går tallene i absolutt en feil retning, som vi som skoleeier ikke kan være bekjent av, sa Kåre Pettersen, som forventet en klar aksjon fra fylkeskommunen på dette området.

Fra måltallene var det også flere tall i positiv utvikling, som f.eks. at Vestviken Kollektivtrafikk rapporterer om en økning i passasjertallene på 4,5 % etter august. Da er det mer sørgelig at utviklingen i antall reisende på Vestfoldbanen viser en nedgang på 1,2 % hittil i år. Det er dessverre ikke overraskende sett opp mot de store problemene de reisende opplevde sist vinter og framover i året.

Kåre Pettersen (s/h)

Oppsummert: Som fylkeskommune har vi krevende tider foran oss. At det nå tas tiltak for å møte de utfordrende tidene i kommende planperiode er svært positivt, og jeg støtter meg på den nye fylkesrådmannens "tiltredelseserklæring":
Det blir viktig å holde orden i eget hus!

Kåre Pettersen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**