For få nye etableringer i landbruket

– Jeg er ikke spesielt overrasket over at antallet nyetableringer i primærnæringene er stabilt lave, sier Abid Q. Raja, som for tiden er Venstres næringspolitiske talsperson.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Senterpartiet svikter landbruket, mener Abid Q. Raja.

Senterpartiet svikter landbruket, mener Abid Q. Raja.
Foto: Venstre

— Med Senterpartiet i statsrådsstolen i Landbruksdepartementet har mangel på fornying vært det viktigste refrenget. Det er en målrettet politikk for avfolking av distriktene, mener han.

Nationen publiserte 28.10 tall som viser at det i årets tre første kvartaler i 2010 var 363 nyetableringer i jordbruk, skogbruk og fiske, mot 368 i 2009 og 578 i 2008.

Bonden er selvstendig næringsdrivende
– Bonden er og skal være en selvstendig næringsdrivende med et spesielt forvalteransvar. Derfor er det viktig at gründermentalitet og nytenking får en sentral plass innenfor landbruket, sier Abid Q. Raja. — Gjennom å stimulere til kreative og nyskapende løsninger kan dynamikken i landbruket få spillerom, og da skaper vi rom for vekst i distriktene. Men slik stimulering virker for å være ukjent terreng for landbruksministeren, som har reversert mange av stimuleringstiltakene Venstre satte i verk frem mot 2005.

Landbruk, korn

Foto: Microsoft

Raja viser til at Venstre de siste årene har fremmet en rekke forslag i Stortinget som vil gjøre det enklere for dem som vil bosette seg på landbrukseiendommer, og som også vil senke terskelen for mange som ønsker å starte nye bedrifter i primærnæringene:
Begrense den statlige boplikten og prisreguleringen for landbrukseiendommer.
La kommunene innenfor et nasjonalt regelverk ha stor grad av fleksibilitet i å fastsette egne grenser for boplikt.
Fjerne odelsloven.
Fjerne delingsforbudet i jordloven.

15 punkter for nyskaping
– Denne regjeringen har mye ugjort når det gjelder småbedrifter og selvstendig næringsdrivende generelt. Det blir særlig merkbart i en bransje som har et stort behov for omstilling, slik som i landbruket. Venstre har foreslått en rekke tiltak for flere nyskapende bedrifter. Regjeringen har stemt ned samtlige forslag i løpet av det siste året. Dersom man ønsker flere nyetableringer i landbruket og mer nyskaping i primærnæringene, er det denne typen tiltak landbruksministeren må begynne å arbeide med, sier Raja. Landbruket har egne ordninger for noen av de følgende punktene, og vil derfor ikke bli berørt av samtlige forslag.

1. Rett til bunnfradrag for selvstendig næringsdrivende.

2. Innføring av en KapitalFUNN-ordning (“Business Angles”)
3. Økte og mer miljøvennlige avskrivningssatser.

4. Reduksjon av trygdeavgift for selvstendig næringsdrivende.

5. Bedre sosiale rettigheter for selvstendig næringsdrivende
6. Lettelser/betinget fritak i arveavgiften ved generasjonsskifte i familieeide bedrifter.

7. Egen (og forenklet) aksjelov for de minste bedriftene.
8. Reduksjon i gebyrene til Brønnøysundregistrene.

9. Økte fribeløp ved ansattes kjøp av aksjer i egen bedrift.

10. Fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger.

11. Gjeninnføre støtte til ulønnet forskningsinnsats i SkatteFUNN
12. Øke samtlige beløpsgrenser og timegrenser i SkatteFUNN-ordningen.

13. Opprette et eget halvstatlig investeringsselskap Klimatek for investering i og utvikling av klimateknologi.

14. Oppdeling av Innovasjon Norge for å sikre knoppskyting og utvikling av nye bærekraftige bedrifter i hele landet, uansett postadresse.

15. Et mer fleksibelt arbeidsliv

Les mer om de 15 forslagene og oppfølgingen av disse her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**