Alternativt budsjett: Fem viktige grep for framtida

Venstre la i dag fram sitt alternative forslag til statsbudsjett for 2011. — Vi lanserer et budsjett som gjør Norge bedre rustet for framtida. En målrettet satsing på forskning og utdanning, på gründere og nye bedrifter, samt et økning i bevilgningene til jernbane og kollektivtransport, er hovedlinjen i Venstres budsjettforslag, sier leder Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Borghild Tenden og Trine Skei Grande la i dag fram Venstres alternative budsjettforslag for 2011.

Borghild Tenden og Trine Skei Grande la i dag fram Venstres alternative budsjettforslag for 2011.
Foto: Ingvild Boe Hornburg

Last ned: Venstres alternative statsbudsjett 2011
Se video: Nederst på siden.

Tydelige prioriteringer og markant politiske vilje til å prioritere framtida står sentralt i Venstres budsjettforslag.

Budsjettet har fem hovedprioriteringer:
1) En gjennomført satsing på flere arbeidsplasser, særlig i det nyskapende miljø- og klimavennlige næringslivet, kombinert med en målrettet satsing på å få flere i arbeid.
2) En kraftig og målrettet satsing på nyskaping, forskning og utdanning.
3) En gjennomgående styrking og satsing på miljø- og klimavennlige løsninger, spesielt innen jernbane, kollektivtransport og tiltak for å redusere de norske klimautslippene.
4) Fattigdomsbekjempelse; spesielt blant barn og unge.
5) Et langt mer miljøvennlig og "sunnere" skatte- og avgiftsopplegg.

På alle disse områdene foreslår Venstre satsinger som er innebærer flere milliarder i målrettede tiltak ut over det regjeringen legger opp til. Dette gjøres innenfor det samme økonomiske handlingsrom og oljepengebruk som regjeringens budsjettforslag for 2011.

Satser på småbedrifter og flere arbeidsplasser
Venstre vil forbedre rammevilkårene for norsk næringsliv generelt og småbedrifter spesielt.

– For oss er det en hovedoppgave å forenkle hverdagen til bedriftene gjennom å avskaffe unødvendige lover og forskrifter. Derfor vil vi bl.a. opprette et eget norsk Regelråd etter en svensk vellykket modell, som bidrar til mindre byråkrati. Vi vil også gi selvstendig næringsdrivende like rettigheter til sosiale ordninger som andre arbeidstakere, bl.a. gjennom rettigheter til sykepenger og pleie- og omsorgspenger ved omsorg for egne små barn, og ved sykdom under svangerskap med øvrige arbeidstakere, sier Trine Skei Grande.

Jernbane og kollektivtransport
Venstre gir regjeringen betinget ros for den økte satsingen på jernbane i budsjettforslaget for 2011. Partiet mener likevel det er behov for et krafttak langt ut over dette til jernbane og kollektivtransport.

– Dette henger nøye sammen med den øvrige klima- og miljøpolitikken. Vi vil bygge ut energi- og kostnadseffektive alternativer til vei for persontransport: Jernbane, kollektivtransport, sykkel- og gangveier. Vi prioriterer 1,2 mrd kroner til jernbane og kollektivtransport, og dette er en av Venstres hovedprioriteringer i vårt alternative statsbudsjett for 2011.

Foreslår fattigdomsmilliarder
Venstre vil bruke 2,2 milliarder på å bekjempe fattigdom i Norge, og fattige barnefamilier skal være hovedmottakerne av pengene.

— Vi har omprioritert for å få til en ordentlig fattigdomsbekjemping. Det mener vi regjeringen også burde gjøre, og vi har vist hvordan det er mulig. Barn velger ikke sin egen barndom, derfor bør ikke barn oppleve en barndom i fattigdom, sier Skei Grande.

– Sats på kunnskap
En offentlig skole av høyest mulig kvalitet er vår førsteprioritet på veien mot kunnskapssamfunnet. Venstre forslår derfor å bevilge 487,5 mill. til målrettede tiltak til videreutdanning, kompetanseheving og rekruttering av lærere.

– Regjeringen bruker de store pengene på å utvide skoledagen, skolefrukt og lovpålagt leksehjelp med lærere som ikke finnes. Dette er et godt eksempel på regjeringens feilslåtte prioriteringer. Vi prioriterer flere og bedre lærere framfor en lovfestet banan til elevene, påpeker Trine Skei Grande.

Video: Vi vil prioritere framtida

Mer informasjon:
• Last ned (15.11.10): Venstres alternative statsbudsjett 2011: Fem viktige grep for framtiden
• Last ned (15.11.10): Kortfattet presentasjon av Venstres budsjettforslag
• Les Venstres kommentarer til regjeringens budsjettforslag (05.10.2010): Trenger sterkere satsing på kunnskap og verdiskaping

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**