Venstre har tatt standpunkt

Petter Bakøy AS planlegger å bygge tre boligblokker på jordet bak Torget og Rissasenteret.
Blokkene er planlagt i fire og fem etasjer, og det skal være parkeringskjeller i byggene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Reguleringsbestemmelsene for området sier at det skal være næring og bolig. Byggene skal oppføres i maksimum tre etasjer. Petter Bakøy AS søker derfor om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene.

Rissa Venstre diskuterte saken på medlemsmøtet mandag 15.november, og ble enige om at man ønsker maksimum tre etasjer i området, og at det bør være næring og bolig.
Veksten og etterspørselen etter næringsareal har vært stor de siste 15 årene i sentrum i Rissa. En del av framtidig vekst kan løses med utvidelse av eksisterende bygninger og fortetting, men det vil likevel i nær framtid bli mangel på areal for utbygging til næring. Å bruke mer av det gjenværende arealet bare til bolig vil ikke være framtidsretta politikk.

Boligblokker
Venstre mener blokkene har en god utforming, og en trinnvis utbygging som her er planlagt vil være gunstig både med hensyn på etterspørsel etter næringsareal og bolig.

Tre etasjer
Venstre mener at blokker i fire og fem etasjer vil bryte for mye med eksisternde bebyggelse i Rissa sentrum. Blokkene vil bli for dominerende i forhold til nåværende bebyggelse med boliger og næringsbygg på to til tre etasjer. Sjøl om krav til effektiv arealutnyttelse skulle tilsi at en kunne bygge i høyden.

Gamle Strømmen

Foto: Anne Jorid Gullbrekken

Gamle Strømmen
Nærheten til gamle Strømmen bør føre til at man bygger ut med en viss varsomhet både med hensyn på høyde og utforming.
Gamle Strømmen framstår som perlen i Rissa sentrum, Det er et unikt område både med hensyn på natur, miljø og kulturminner. Vel verdt å ta vare på for framtida, mener Rissa Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**