Dyrenes behov må gå foran pelsdyrnæringens behov

Pelsdyrnæringen ikke har innfridd avtalen som daværende landbruksminister Lars Sponheim inngikk med næringen i 2003, sier Venstres leder Trine Skei Grande. – Venstre ser ikke at det går an å kombinere dyrevelferd og lønnsomhet i pelsdyrnæringen, og mener at det mest redelige er å gi næringen beskjed om at de nå står foran en styrt avvikling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Trine Skei Grande på talerstolen under Venstres landsmøte 2010.

Foto: Daniel Rugaas

Venstre tok opp forholdene i pelsdyrnæringen i en interpellasjon i Stortinget i dag.

– Det er skuffende at det kun var Venstre og Sosialistisk Venstreparti som tok til ordet for å sette dyrene først i pelsdyrnæringen, sier Trine Skei Grande, leder i Venstre, som tok til orde for å sette krav som tilfredsstiller dyrenes behov. Slike krav er innført i andre land, og resultatet er at næringen i disse landene har blitt avviklet.

I St.meld. nr. 12 (2002—2003) om dyrehold og dyrevelferd fastslås det: “Dersom det ikke oppnås vesentlige avlsmessige forbedringer i løpet av en tiårsperiode, bør det vurderes å avvikle pelsdyrholdet”. Ingen politiske partier reserverte seg mot dette.

Pelsdyrnæringa fikk i 2003 ti år på å vesentlig forbedre forholdene for dyrene. Målet var at næringen skulle avle vekk dyrenes naturlige frykt for mennesker. I en rapport fra 2010 gjennomgår Universitetet i Cambridge, som har verdens fremste ekspertise på området, tiltakene som pelsdyrnæringen har gjennomført.

– Rapporten fastslår at testmetodene som er benyttet, ikke er standardiserte, offentlig tilgjengelige eller utført av uavhengige testpersoner, og at det også er usikkert hva som er målt, sa Skei Grande i debatten.

Markedsfører seg i utlandet
Norsk pelsbransje markedsfører seg aktivt i Østen. Avvikles næringen i Norge, vil vi ikke lenger bidra til å øke etterspørselen.

– Venstre mener at noen land gå foran, og Norge bør følge etter Sverige, Danmark og andre europeiske land som allerede er i gang med å avvikle pelsdyroppdrettet helt eller delvist, sier Grande.

Forskjell på pelsdyr og annet dyrehold
Dyr som ku, sau og høne kan gis god velferd hos mennesker. De er genetisk temmet gjennom tusenvis av år og kan gå i løsdrift.

– Rev og mink er derimot ville. I tillegg er de rovdyr, med spesielle adferdsbehov. De kan heller ikke holdes i løsdrift, men må være i bur for at pelsene skal holdes rene og fine, sier Grande.

Avdekket ulovligheter
De siste tre årene har det dessuten vært avdekket ulovligheter i pelsdyroppdrettet gjentatte ganger. Dokumentasjon har kommet både fra Mattilsynet og dyrevernere.

En varslet kontroll fra Mattilsynet i 2009 resulterte for eksempel i at 58% av reveoppdretterne og 24% av minkoppdretterne fikk varsel om vedtak. Mattilsynet konkluderte etter dette med at forholdene i minkoppdrettet var rimelig tilfredsstillende, mens forholdene i reveoppdrettet ikke var tilfredsstillende.

I oktober 2010 avdekket igjen dyrevernere grufulle forhold på flere pelsdyrfarmer, blant annet av rever med avbitte bein og mink med avgnagde ører.

 Venstre vil ha en styrt avvikling av pelsdyrnæringen.

Venstre vil ha en styrt avvikling av pelsdyrnæringen.
Foto: H. Bast

Venstre vil ha en styrt nedleggelse av næringen
Venstre setter dyrenes velferd i første rekke. Derfor vil Venstre gå inn for:
Forskriftsfestede krav til pelsdyroppdrettet som gjør at dyrenes adferdsbehov
tilfredsstilles, dvs. for eksempel krav om badevann for mink og gravemuligheter for rev.
Avvikling av særtilskuddene til pelsnæringen (tilskudd til pelsdyrfôr over statsbudsjettet).

– Erfaringer fra andre land tilsier at det ikke er mulig å ha en lønnsom næring hvis man setter dyrenes behov først gjennom slike krav. Venstre vil derfor ha en omstillingsstøtte til pelsdyroppdrettere, evt. som kompensasjon for reduksjon av tilskudd til pelsdyrfôr. Støtten tas fra midlene som nå brukes til fôrstøtte, sier Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**