Referat fra telefonstyremøte i Norges Venstrekvinnelag 24.november 2010

Norges Venstrekvinnelag behandlet årsmøtesaker og planlegging av seminar om sosialt entreprenørskap, 28.-29. januar 2011

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Tilstede: Torild, Ida, Anne Maria, Liv, Åsta og Ulla

1. Referat fra styremøte 30.september
Vedtak: Godkjent

2. Oppsummering fra samling om barnevern i Oslo 6.november
Venstrekvinnelaget hadde en lærerik samling om barnevern i Oslo 6.november. Det var innføring i problemstillinger rundt barnevern, både teori og praksis. Temaet engasjerer og styret ser på muligheter for å følge opp dette temaet.

3. Planlegging av årsmøte i januar,
Vedtak: Tema for seminaret i forbindelse med årsmøtet i NVK i Oslo, 28.-29.januar 2011, “Varmere velferd, fokus på sosialt entreprenørskap”. Mirjam følger opp leie av lokaler i Litteraturhuset og forespør direktøren i Stormberg om å holde innledning. Liv forespør Johan H Andresen og Kirkenes Bymisjon om innledninger. “Varmere velferd, fokus på sosialt entreprenørskap”. Frist for tilbakemelding av program til Torild er 1.desember.

4. Møte i Landsstyret – hvem deltar?
Hvem representerer NVK på Landsstyremøtet i Venstre, 4.-5.desember i Oslo?
Vedtak: Torild og Mirjam deltar.

5. Landsmøtet – NVKs rolle
Hva skal være NVK sine oppgaver på Landsmøtet? Skal vi arrangere mer enn “ny på Landsmøtet?”
Vedtak: NVK jobber videre med å arrangere “Ny på Landsmøtet” og styret vurderer å arrangere sosiale tiltak i tillegg.

6. NVK i framtida
Vedtak: NVK jobber videre med samme tilknytningsform som i dag. NVK vil fortsatt ha en viktig organisatorisk funksjon i Venstre.

7. Eventuelt
Vedtak: ingen saker under eventuelt

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**