Mer til kunnskapsbygging og velferd

I forslag til budsjett og økonomiplan vrir Troms Venstre mer penger over fra administrativ og politisk styring til tjenester innenfor skole, helse og samferdsel.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


-Mer kunnskap og velferd for fellesskapets penger samtidig som vi øker volumet i disposisjonsfondet med en million ekstra i planperioden, sier Venstres representant på fylkestinget, Roar Sollied.

TROMS VENSTRES ALTERNATIVE BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2011-2014
MER KUNNSKAPSBYGGING OG VELFERD

Venstres budsjettsendringer bidrar til økt tjenesteproduksjon for innbyggerne mot innsparinger på administrasjon og politisk godtgjørelse ved å gjeninnføre fylkesutvalgsmodellen i Troms. Venstre mener det ikke er oppgavebredde nok i fylkeskommunen til å forsvare bruk av parlamentarisme som styringsform på fylkesplan, både fordi det koster mer og fordi fylkestinget mister hele fylkesadministrasjonen til fylkesrådet. Viktigst er å produsere flere tjenester og få mer igjen for fellesmidlene.

Ved å stramme inn på budsjettposter knyttet til politisk og administrativ organisering og senke fylkeskommunens utenrikspolitiske ambisjoner, frigjør Venstre midler både til skolesektoren, veisektoren og tannhelsetjenesten i forhold til Fylkesrådets forslag. Venstre mener at fylkeskommunen primært må satse på utdanning, kunnskap og regional utvikling, og samarbeide rasjonelt med fylkene i landsdelen og nabolandene i nord. Innenfor regional utvikling er kompetanseutvikling knyttet til næringslivet viktig, og gode fylkesveier er avgjørende både for å støtte næringslivet og for å gjøre det attraktivt å bo i distriktene.

Disposisjonsfondet vokser litt mindre i første budsjettår, men tilføres totalt en ekstra million i løpet av økonomiplanperioden i forhold til Fylkesrådets forslag.

Venstre anslår økt utbytte fra kraftselskap med 2 millioner kroner. Økningen går til en begynnende investering for å gjennomføre distribuert undervisning per nett/videokonferanse, som kan gjøre tilbudet bredere i vg skole.

Kompetansefylket Troms
For Venstre er utdanningsfunksjonene og kompetansebyggingen den viktigste enkeltfunksjonen i fylkeskommunen. For regionene i Troms er det avgjørende å sikre gode utdanningstilbud. I tillegg er den videregående utdanningen et viktig verktøy for å sikre bosetting og regional utvikling, og mer treffsikkert enn mange regionale utviklingsprogram vil være.

Venstre er samtidig opptatt av at utdanningstilbud skal være så godt og bredt som mulig i alle deler av fylket, slik at ungdom i minst mulig grad skal tvinges til å bo på hybel/internat under den videregående opplæringen, noe som bare medfører økt frafall. Særlig innenfor teoretiske fag kan bredden i tilbudsstrukturen styrkes radikalt gjennom nettstøttet undervisning eller distribuerte klasser i videokonferanser. Dette vil være et klart alternativ til å legge ned tilbud med få deltakere på en skoleenhet. Lyd/bilde-undervisning i sann tid (eventuelt med opptak for repetisjon) kan også gjennomføres via Internett, slik at man ikke nødvendigvis er avhengig av større investeringer i lyd/bilde-utstyr.

Læreren er den viktigste enkeltfaktoren i skolen for elevenes læring. Derfor foreslås 1 million i økt kompetanseutvikling per år. Det vil samtidig bidra til å rekruttere de beste lærerne til våre skoler.

Fylkeskommunen har fått ansvaret for fagskolene, og Venstre ønsker å øke den fylkeskommunale andelen av finansieringen, slik at vi når målet for regional andel. Dette er et svært viktig tiltak blant annet for å få mer personell til eldre- og kreftomsorgen.

Tannhelse
Troms har fortsatt en utfordring med å bemanne tannklinikkene, og vi må sørge for å rekruttere tannlegeassistenter parallelt med tannleger. Det settes av midler for rekruttering/stipend til formålet.

Venstre ønsker å bidra til noe lavere tanntjenestekostnader for gruppen 20-25 i Troms. Kontinuerlig tannbehandling vil gi mindre behov for proteser og behandlinger senere i livet, noe som vil være besparende for både samfunnet og den enkelte.

Billettstøtte og veivedlikehold
Vedlikehold av vei økes i Fylkesrådets budsjett, men etterslepet er stort. Venstre har økt rammen ytterligere, noe som kan gjøres ved frigjøring av midler. Venstre legger også inn noe midler til subsidiering av reiser for ungdom: Kollektivtrafikk eventuelt utvidelse av ordningen "Hjem for en 50-lapp."

Systemendring
Venstre går inn for å gjeninnføre fylkesutvalgsmodellen. Ordningen med parlamentarisme har vært fordyrende og kan ikke tilskrives noen ekstra effekt på regionale tjnester. Når de tradisjonelle opponentene H og AP er i posisjon sammen, viser det at de politiske skillelinjene heller ikke i en parlamentarisk modell kommer så klart til uttrykk som det hevdes. Parlamentarisme på fylkesplan gir et urimelig skjevt arbeidsforhold mellom posisjonen og opposisjonen, og åpner for hyppige endringer i den politiske styringen, noe som er mer egnet til å ta fokus bort fra de oppgavene som faktisk skal løses.

Venstre vil også omgjøre godtgjøringsnøkkelen for politikerne i fylkeskommunen, slik at man unngår årlige økninger som går ut over den gjennomsnittlige lønnsøkningen i landet. Fylkesrådet er tidligere bedt om å se på ny beregningsnøkkel. Inntil det blir framlagt, bør godtgjørelsen fryses på dagens nivå.

Administrative innsparinger
Samlet sett er det en målsetning at fylkeskommunen driftes med så liten administrasjon som mulig og forsvarlig. For Venstre er det prioritert å fokusere på tjenesteproduksjon overfor innbyggerne og næringslivet i fylket, samt å sikre at administrasjonen i størst mulig grad nyttegjøres til å utvikle en serviceinnstilt og rask saksbehandling.

Venstre vil ha en omorganisering av samarbeidet i Landsdelsutvalget (LU) og dermed en budsjettreduksjon fra 2011. De siste årene har Troms Fylkeskommune i større grad hatt målsetninger knyttet til politisk arbeid med rikspolitiske ambisjoner, og sågar utenrikspolitiske ambisjoner. Det er grunn til å stille spørsmål ved om disse funksjonene reelt bidrar til å nå målsetningene.

Sak Budsjett og økonomiplan 2011-2014.
Forslag 1Endringer i driftsbudsjett i forhold til det framlagte forslag fra Fylkesrådet:
Tiltak 2011 2012 2013 2014
Produksjonshall Skjervøy, kapitalutgifter -550 -600 -600 -600
Økning kompetanseheving lærere -1000 -1000 -1000 -1000
Økning fylkeskomm andel fagskoler -1500 -1500 -1500 -1500
Subsidierte tannklinikkpriser gr 20-25 år -450 -500 -600 -600
Rekruttering tannhelsesekretærer -200 -200 -200 -200
Økt vedlikehold vei -1500 -1500 -1500 -1500
Kollektivtrafikktiltak for ungdom -800 -800 -800 -800
SUM UTVIDELSE -6000 -6100 -6200 -6200

Gjeninnføring av fylkesutvalgsmodellen 1150 5050 5050 5050
Ny modell for godtgjørelse politikere 750 1500 1500 1500
Omorganisering av LU 400 400 400 400
Redusert økning til EU-kontoret 100 100 100 100
Bortfall drift Arktisk tenketank 500 500 500 500
Bruk av dispfond /til dispfond (-) 3100 -1450 -1350 -1350
SUM INNDEKNING 6000 6100 6200 6200

Forslag 2Endringer i investeringsbudsjettet i forhold til det framlagte forslag fra Fylkesrådet:
Tiltak 2011 2012 2013 2014
Anslått økt utbytte kraftselskapene 2000 2000 2000 2000
IKT-program og Videokonferanseutstyr for
undervisning i distribuerte klasser -2000 -2000 -2000 -2000

Forslag 3a) Troms Fylkeskommune går over fra parlamentarisme til fylkesutvalgsmodellen fra høsten 2011.
b) Siden det ikke er framlagt sak på ny beregning av politikergodtgjørelsen, fryses godtgjørelsen inntil ny nøkkel er vedtatt. Fylkesrådet legger fram sak i neste fylkestingssamling.
c) Avvik fra minsteantall elever per klasse (8) må vurderes for fag med lav søkning i fylket.
d) Tannlegetakstene reduseres for aldersgruppen 20-25.
e) Pengeavhengig billetteringssystem i kollektivtrafikken i Troms utfases i 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**