Trine Skei Grande: – Venstre har det liberale svaret

Til tross for at det er kaldt i Norge nå, og til tross for at vi hadde det rimelig kaldt forrige vinter også, så er 2010 så langt det varmeste året som noen gang er målt. Slik åpnet Trine Skei Grande sin tale til Venstres landstyre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Venstre har i helgen landstyremøte i Oslo, og Venstres leder Trine Skei Grande holdt en ideologisk tale som tok opp samfunnets store oppgaver: Klima, utdanning, fattigdom og næringsutvikling.

Se video: Leders tale (nederst på siden).

Klima

 Selv om det er kaldt, er 2010 det varmeste året som noengang er målt.

Selv om det er kaldt, er 2010 det varmeste året som noengang er målt.
Foto: Finn Dale Iversen

Vi står overfor en vanskelig oppgave som politikere, når vi skal løse en utfordring som er så stor, som strekker seg over hele verden, og over så lang tid. De klimagassene vi slipper ut i dag har ingen innvirkning på vintertemperaturene i Norge i år, eller i neste år. Men disse utslippene har en veldig direkte og veldig alvorlig innvirkning på den globale temperaturen om ti år, om femti år og om hundre år, sa Trine Skei Grande.

Akkurat nå er 15 000 mennesker i Cancun i Mexico på konferansen om FNs klimakonvensjon. Oppgaven er å lage en ny global avtale for å redusere utslippene av klimagasser. Vi kommer til å trenge en klimaavtale for å stoppe klimaendringene. Vi må gjør vårt ytterste i møtet med verdens ledere for å få det til, vi må finne konstruktive løsninger som gjør det mulig for land med ulike interesser å enes om et felles mål.

Men vi kan ikke bare sitte og vente på det. Det er derfor det vi gjør i Norge er viktig. Det er derfor Venstre tok initiativ til å få til et bredt klimaforlik på Stortinget. Det er derfor Venstre konsekvent har jobbet for at vi skal satse mer på fornybar energi i Norge, at vi skal satse mer på miljøvennlige løsninger i transportsektoren og at vi skal satse skikkelig, på å skape fremtidens klimateknologi gjennom satsing på forskning og utvikling og gjennom å sette ut i livet fangst og lagring av CO2.

Klima er en næringsmulighet

 Klimapolitikk er god næringspolitikk

Klimapolitikk er god næringspolitikk
Foto: Microsoft

Trine Skei Grande dro frem de tre landene i verden som har satset mest på vindkraft, Danmark, Tyskland og Spania. Disse tre landene satset tidlig. De har gode og stabile støtteordninger for produksjon av vindenergi, og de er blant de landene i verden i dag som får den største andelen av energien sin fra vindkraft.

Men disse landene er ikke bare flinke til å bygge ut vindparker. De er også verdensledende utviklere og produsenter av vindturbiner. Blant de fire største produsentene av vindturbiner i verden finner vi en dansk, en tysk og en spansk. Danmark er i dag verdens største eksportør av vindturbiner. Den danske vindkraftindustrien eksporterer for 45 milliarder kroner, og sysselsetter 23 000 mennesker. Det sier noe om mulighetene som ligger i å satse på grønn teknologi og grønne næringer i Norge. Energi Norge har beregnet at grønn verdiskaping kan stå for fem prosent av Norges BNP i 2020. Dette er ikke minst en stor mulighet for verdiskaping i distriktene. Vinden og bølgene og skogen som kan bli kilden til fremtidens rene energi produseres ikke i byene. Disse verdiene finnes og kan hentes ut overalt i landet. Det å ta klimautfordringen på alvor er ikke nødvendigvis et offer. Det kan være kilden til store muligheter for hele Norge.

Et liberalt velferdssamfunn
Trine Skei Grande understreket at velferdssamfunnet sin fremste rolle må være å gi folk en sjanse til. Vi vil ikke ha en stat som holder folk i hendene for hvert steg de tar, og styrer retningen for alle med et stramt grep. Vi vil la enkeltmenneskene finne sin egen vei, men vi vil være der med en hånd og hjelpe opp igjen de som faller.

Det er altfor mange mennesker som har opplevd akkurat det motsatte. Altfor mange har opplevd statens grep som ubarmhjertig nakketak som har skubbet dem gjennom livet i retninger de ikke kjenner seg igjen i. De har opplevd å bli presset gjennom et skoleløp uten mulighet til å utvikle sine egne sterke sider og uten å få den hjelpen de trenger til å forbedre det de sliter med.
De har opplevd å bli syke og bli redusert til hjelpeløse klienter i et offentlig system som ikke ser dem som enkeltmennesker. De har opplevd at hånden har vært der for å styre dem når de helst vil finne sin egen vei, men når de har mistet fotfestet, når de har trengt noe å støtte seg i, så har hånden vært borte.

Fattigdom

 Barn velger ikke sin egen barndom

Barn velger ikke sin egen barndom
Foto: Microsoft

Få steder er det større behov for å møte konkrete utfordringer med konkrete løsninger enn i kampen for å sikre verdighet og muligheter for dem som faller utenfor. Venstre har gjennom hele sin historie levert løsninger som gjør velferdssamfunnet bedre, og det skal vi fortsette med, sa Trine Skei Grande.

Mange mennesker lever i fattigdom i Norge i dag. Det er det mange grunner til. Noen har vært uheldige. Noen er blitt rammet av sykdom som setter dem utenfor arbeidslivet og ute av stand til å ivareta sine økonomiske forpliktelser. Noen bærer med seg erfaringer de har fra tidligere i livet. Men uansett årsak er det vår oppgave å rette ut en hånd og reise opp igjen de som trenger det.

Derfor foreslår Venstre i vårt alternative budsjett å bruke 2,2 milliarder mer på bekjempelse av fattigdom.

Mange som lever i fattigdom opplever at det offentliges hånd ikke gjør noe for å hjelpe dem opp, men snarere holder dem nede. Jeg kjenner mange som sliter med gjeld som forteller meg at det er de offentlige kreditorene deres som tar de hardeste gebyrene, som er de mest hensynsløse innkreverne og som viser minst vilje til å komme til konstruktive løsninger.
Venstre foreslår i vårt alternative budsjett å redusere de offentlige forsinkelsesgebyrene med 25 prosent. Samtidig vil vi sette i gang en opptrapping mot en nasjonal minstenorm for sosialhjelp, slik at ikke vilkårlige forskjeller i satser og avkortingsregler er avgjørende for om den enkelte som har behov for det, får en støtte som gir mulighet til et verdig liv og en vei videre.

Fattigdom og barn
Støtteordninger som er avgjørende for barns levevilkår skal være rause. Det er ingen som velger sin barndom. Det ikke slik at alle barn blir født inn i denne verden med blanke ark og like muligheter. Noen barn må i dag leve med at de ikke har de samme mulighetene som de andre barna i nabolaget og i klassen.

Venstre leverte tidligere i år en pakke med konkrete tiltak for å bekjempe fattigdom blant barn. Dessverre fikk vi ikke støtte til disse tiltakene i Stortinget, til tross for fagre løfter fra regjeringspartiene i valgkampen i fjor. Det er en kamp vi kommer til å fortsette, og det er en utfordring vi kommer til å gi til regjeringen så ofte sjansen byr seg.

Venstre har de liberale svarene
John F. Kennedy forklarte sin liberale overbevisning på denne måten:

"Jeg tror på menneskenes verdighet som vårt formål, på menneskenes frihet som kilde til vår handling, på menneskenes hjerter som kilde til vår medmenneskelighet og menneskenes hjerner som kilde til nyskaping og ideer."

Stem Venstre!

Foto: Venstre

Jeg kunne ikke funnet på noen bedre måte å beskrive hva Venstre står for. Det er noe alle vi i Venstre har til felles: Troen på frihet og verdighet for hvert enkelt menneske som det beste grunnlaget vi kan ha for å bygge et godt samfunn, og troen på at enkeltmenneskenes varme hjerter og kloke hoder kan finne de beste løsningene for en trygg fremtid, sa Trine Skei Grande.

Det er disse verdiene jeg har snakket om i dag. Det er disse liberale verdiene som gjennomsyrer vårt alternative budsjett, våre forslag på Stortinget og vår politikk på lokalnivå i hele landet.

Vi er opptatt av verdighet for den enkelte, når vi snakker om fattigdomsbekjempelse. Det er verdighet som er det grunnleggende målet i vår velferdspolitikk, enten det dreier seg om de som er rammet av fattigdom, de som er rammet av rusavhengighet eller de som har falt utenfor samfunnet på andre måter.

Det er frihet som er den drivende kraften bak vår utdanningspolitikk. Det er gjennom en god utdanning som er tilpassa den enkelte at vi legger grunnlaget for at alle skal ha mulighet til å velge det livet de selv ønsker. Det er gjennom et skolesystem som ser den enkelte og gir dem friheten til å utvikle seg etter egne evner og drømmer.

Det er både de brennende hjertene for på ta vare på miljøet rundt oss, og de kloke og nyskapende hodene som finner fremtidens klimaløsninger som gjør det mulig å bekjempe den menneskeskapte globale oppvarmingen.

Det er den samme medmenneskeligheten og det samme engasjementet som driver vår dyrevelferdspolitikk, og de samme nyskapende ideene som skaper fremtidens arbeidsplasser.

Venstre er det liberale partiet. Det er vi som konsekvent forsvarer de liberale verdiene, som tør å forsvare de liberale standpunktene og som har de liberale løsningene.

Leders tale til landsstyret (arkiv)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**