Venstre vil ha helhetlig verneplan for Oslofjorden

Venstres Landsstyre vedtok i dag en uttalelse om vern av Oslofjorden. – Dette er svært gledelig, og i tråd med hva vi i Vestfold Venstre foreslo og arbeidet for ved stortingsvalget i fjor, sier Kåre Pettersen, som var 1. kandidat i fjor og nå gruppeleder for Venstre i fylkestinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Fra Melsomvik

Foto: Kåre Pettersen

– Vi må våge å tenke annerledes og se hvilke muligheter Oslofjorden har å tilby som et turistmål.
-Her er det absolutt muligheter for å utvikle "grønn turisme". Ved å stoppe overfiske vil dette gi større fisketetthet og økt størrelse på fisken som igjen vil kunne gi ny næring med fokus på sportsfiske. Se bare på hvordan fisketurismen i Øresund har utviklet seg etter flere tiår med restriksjoner, avslutter Kåre Pettersen. Her finner du Vestfold Venstres utspill fra valgkampen høsten 2009.

Vedtatt på Venstres Landstyremøte 4. desember:
Venstre vil ha helhetlig verneplan for Oslofjorden

Venstre ønsker en helhetlig plan for økt vern av Oslofjorden. Det er på tide å sette fokus på fjorden, både med hensyn til fjordens helsetilstand, det biologiske mangfoldet og truslene som overfiske, økt bruk, trafikk og nedbygging av strandsonen medfører.

Oslofjorden er en naturperle som rundt to millioner mennesker har som sin nærmeste nabo. Fjorden har stor rikdom på marine arter, en flott strandsone og tilhørende skjærgård som det er viktig å ta vare på for kommende generasjoner. Fjorden er også et sentralt rekreasjonsområde, med båtliv, hytteliv og fritidsfiske. Samtidig er fjorden Norges største trafikkåre for skipstrafikk, i tillegg til å være et levebrød for yrkesfiskere.

Miljøgifter og beredskap

Fiske

Foto: Microsoft

Trusselbildet mot livet i Oslofjorden er sammensatt. Forurensing og overgjødsling er en utfordring, spesielt i Indre Oslofjord. Miljøgifter tilføres fjorden fra elver, overflatevann, sedimenter og fra renseanlegg. Mange steder er tilgangen til fjorden sterkt innskrenket. Strandsonen trues av utbygging og ulovlige stengsler, og beredskapssituasjonen er mangelfull. Viktige gyte- og oppvekstområder for fiskebestander er under press i Oslofjorden. Dessuten utsettes flere sentrale fiskearter som kysttorsken for overfiske. Enkelte fiskebestander er faretruende sterkt redusert ifølge Havforskningsinstituttet.

Derfor mener Venstre det er behov for et systematisk og planlagt arbeid for å ta vare på Oslofjorden. En helhetlig verneplan for Oslofjorden bør blant annet omfatte følgende punkter:

Opprettelse av flere marine verneområder i indre og ytre Oslofjord.
Beskytte utsatte fiskearter gjennom fangstrestriksjoner og økt kontroll slik at vi får en økning av fisk i fjorden og opprettholder bærekraftige fiskestammer. Fritidsaktiviteter og kontrollert fiske må fortsatt være tillatt.
Kartlegge det biologiske mangfoldet i fjorden — over og under havoverflaten
Styrking av oljevernberedskapen og havariberedskapen.
Gjennomføre de rensekrav Norge har underskrevet knyttet til Nordsjøavtalen: Norge har signert krav om fjerning av nitrogen i sine avløpsutslipp, men har så langt i utilstrekkelig grad oppfylt dette rundt fjorden.
Utarbeide en felles handlingsplan i samarbeid med berørte kommuner for fjerning av ulovlige stengsler rundt hele Oslofjorden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**