Verbalforslag knyttet til tallbudsjettet

Flertallspartiene V, Ap, KrF, Sp og SV fremmer fem verbalforslag som utdyper noen av satsingene i tallbudsjettet som ble lagt frem i formannskapsmøtet 24. november.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Sedler

Foto: Venstre

Verbalforslagene lyder som følger:

1. Det bevilges 2 millioner kroner fra driftsfond til finansering av et aktivitetsfond for kultur spesielt rettet mot barn og unge for perioden 2011-2014. Bevilgningen fordeles over de fire årene og disponeres av hovedutvalg for kultur.

2. Det bevilges 1,4 millioner fra driftsfond til videre drift av bibliotekfilialen på Skedsmokorset i 2011 og 2012. Rådmannen bes utarbeide alternativer for et bibliotektilbud og møteplass på Skedsmokorset i samarbeid med lokale aktører.

3. Det bevilges 1,5 millioner kroner fra driftsfond til Skedsmo kommunes deltakelse i 2011 og 2012 i det statlige forsøksprosjektet mot frafall i videregående opplæring.

4. Det bevilges 200.000 kroner fra driftsfond til å utrede etablering av en ordning med et kulturelt Skedsmo-kort for barn og unge. Kortet skal gi rimelig tilgang til et bredt spekter av kultur-og opplevelsestilbud. Kortet bør kunne tilpasses brukernes betalingsevne. Saken legges frem før sommeren 2011.

5. Det bevilges 1,3 millioner kroner fra driftsfond til å finansiere en samhandlingskoordinator i to år. Samhandlingskoordinatoren skal jobbe tverrsektorielt, med hovedvekt på undervisning, kultur og helse, og samarbeide med frivillige organisasjoner.

Se også:
Budsjettløft for kvalitet i omsorg, kultur og skole
Omforent budsjettforslag fra V, Ap, KrF, Sp og SV

Endelig budsjettvedtak gjøres i kommunestyret 8. desember.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**