Uttalelse: Bevar den akademiske friheten

Venstres landsstyre er sterkt kritisk til avsløringene om at forskere ved norske forskningsinstitutter er blitt forsøkt styrt av offentlige oppdragsgivere. Dette er en uakseptabel praksis. Den akademiske friheten for forskere i instituttsektoren må tydeliggjøres, og om nødvendig forankres i lov.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Les også:
kommentator Per Anders Madsen i Aftenposten:
Samrørets pris og NTB/Aftenposten: Venstre vil lovfeste forskerfrihet

I en artikkelserie i Aftenposten er det dokumentert hvordan forskere er forsøkt styrt av offentlige oppdragsgivere, og hvordan forskere presses til å akseptere konsulentkontrakter som gir oppdragsgivere større mulighet til å påvirke resultatene. En undersøkelse gjort av Forskerforbundet viser at mer enn hvert tredje forskningsinstitutt sier de er blitt forsøkt styrt av offentlige oppdragsgivere. Venstres landsstyre mener dette er helt uakseptabelt.

Standardkontrakter
Statsråd Tora Aasland har etter avsløringene sendt et brev til sine medstatsråder i de ulike departementene hvor det blant annet vises til at standardkontrakten for oppdragsforskning bør benyttes i forbindelse med forskningsoppdrag. Venstres landsstyre legger til grunn at dette vil være gjeldende praksis for departementer og underliggende organer med umiddelbar virkning.

Trine Skei Grande

Foto: Daniel Rugaas

Flertall i Stortinget
Våren 2010 fikk Venstre flertall i Stortinget for et representantforslag om å tydeliggjøre den akademiske frihet for forskere ved institusjoner som ikke omfattes av universitets- og høyskoleloven. Kunnskapsdepartementet arbeider nå med oppfølgingen av dette forslaget, og ser blant annet på hvordan Forskningsrådets vilkår for tilskudd kan benyttes i denne forbindelse. Sett i lys av den siste tids avsløringer er det imidlertid ikke sikkert at dette er tilstrekkelig for å sikre den akademiske friheten for forskere i instituttsektoren.

Lovfeste
Venstres landsstyre mener derfor at det er behov for at regjeringen kommer med en mer omfattende sak om problemstillingen til Stortinget. I forkant av at akademisk frihet ble lovfestet i universitets og høyskoleloven ble det nedsatt et offentlig utvalg som utarbeidet en egen utredning. Det samme bør vurderes i dette tilfellet. Venstres landsstyre ønsker særlig å få belyst om, og på hvilken måte, akademisk frihet for forskere i instituttsektoren også kan lovfestes

Forskning, universitet

Foto: Microsoft

Videre er Venstres landsstyre bekymret for det generelle finansieringsnivået i forskningssektoren. Regjeringens statsbudsjett for 2011 innebærer i følge NIFU STEP det svakeste forskningsbudsjettet på ti år. Dersom en vedvarende underfinansiering av norsk forskning fortsetter vil dette på sikt utgjøre den største trusselen mot akademisk frihet i generell forstand.

Derfor vil Venstre:

· At standardkontrakten for oppdragsforskning skal benyttes i forbindelse med alle forskningsoppdrag som har offentlige oppdragsgivere.

· At Stortinget blir informert om hvilke strakstiltak stastråden for forskning og høyere utdanning har igangsatt i etterkant av avsløringene om forskerdiktering.

· At det nedsettes et eget offentlig utvalg som skal vurdere hvordan akademisk frihet for forskere i instituttsektoren kan sikres på en best mulig måte, herunder om akademisk frihet også kan lovfestes for disse forskerne.

· Sikre en bedre finansiering av forskningssektoren, slik at økonomiske hensyn ikke setter den akademiske frihet under press.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**