Uttalelse: Forenkling for frivilligheten

Frivilligheten er en av de viktigste bærebjelkene i samfunnet vårt. Venstre vil støtte opp om frivillig aktivitet gjennom støtte til både organiserte og uorganiserte tiltak, momskompensasjonsordning og ved å redusere byråkratiet for de frivillige organisasjonene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Samfunnet preges nå av økte forskjeller der sosiale ulikheter mellom folk reproduseres. De gamle folkebevegelsene svekkes, mens den mer tidsavgrensede frivillige aktiviteten tar over. Samtidig blir terskelen for deltakelse høyere på grunn av økte rapporteringskrav, mer byråkrati og mindre stabil støtte til frivillige organisasjoner og frivillighet. I en rapport Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) publiserte nylig, påpekes det en manglende samordning og økende byråkratisering av frivilligheten. Ulike definisjoner og krav hos departementene gjør det vanskeligere enn nødvendig å være en frivillig organisasjon, og det er vanskelig for tillitsvalgte på lokalt nivå å sette seg inn i støtteordninger som til stadighet blir endret på detaljnivå.

Fotball, frivillighet

Foto: Tonje Løwer Gurholt

Denne utviklingen skjer på tross av politiske signaler, utredninger og stortingsmeldinger, og den rødgrønne regjeringen har ikke tatt de nødvendige grepene. Den nye momskompensasjonsordninga for frivillige organisasjoner er unødvendig byråkratisk og preges av dårlig forarbeid, Frivillighetsregisteret fungerer ikke godt nok og Frifondordningen er ustabil på sikt.

Venstre vil gjeninnføre momsfritak for enkelte kulturarrangement. Alle ikke-kommersielle organisasjoner og institusjoner i kultur- og idrettslivet skal ha mulighet til momskompensasjon. Frifond-ordningen skal videreføres, men Venstre mener det er et problem at midlene er så avhengige av Norsk Tipping sitt overskudd. Venstre er kritisk til Norsk Tippings monopolsituasjon, og vil foreta en bred evaluering av virksomheten. I alle tilfeller er det viktig at støtten til Frifond sikres og videreføres over statsbudsjettet.

Regjeringens uvane med å bruke frivillige organisasjoner for å oppfylle andre politiske mål er uakseptabel, og Venstre mener atstøtteordningene i større grad må fremme uavhengighet og frihet for sektoren, og at støtte i større grad skal gis som driftsstøtte. Offentlig støtte skal også kunne gis til organisasjoner som ikke deler statens syn i verdispørsmål.

Venstre ønsker å avvikle grasrotandelen og innføre en ordning som i større grad ivaretar hensynet til breddefrivilligheten. Det blir feil når Grasrotandelen blir en konkurranse der det er lagene som er best til å reklamere for Norsk Tipping som får mest penger.

Venstres landsstyre mener at:
Både organisert og uorganisert frivillig aktivitet skalstøttes.
Byråkratiet for frivilligheten må reduseres.
Frivillighetsregisteret må forenkles.
Det må innføres en ubyråkratisk momskompensasjonsordning.
Frivilligheten ikke skal brukes som tjenesteleverandører for det offentlige.
Grasrotandelen bør avvikles.

Uttalelsen vedtatt av Venstres landsstyremøte i desember 2010.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**