Uttalelse: Vil sikre helse- og omsorgstilbud drevet av ideelle organisasjoner

Ideelle institusjoner utgjør en svært viktig del av velferdstilbudet i Norge, særlig innen rehabilitering, rus og psykiatri. Gjennom mange år har ulike institusjoner med ideelt utgangspunkt bygget opp gode behandlingstilbud rundt om i landet. Venstre ønsker å ivareta idealismen i velferdssamfunnet og mener det er en egenverdi å beholde et mangfold i tjenestetilbudet, noe ideelle institusjoner representerer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Les også: Vil sikre ideelle helsetilbud

De regionale helseforetakene har et ansvar for å vurdere hvilke behov befolkningen i deres helseregion har, herunder om det er behov for å inngå avtaler med private og eller ideelle institusjoner. I flere helseforetak opplever vi nå varsel om nedleggelse av gode og tradisjonsrike tilbud, innen eksempelvis rehabilitering og rusomsorg, uten at en har klart å bygge opp tilstrekkelige behandlingsplasser. Venstre mener dette er bekymringsverdig og frykter at vi mister kontinuitet i tilbudet til de ulike pasientgruppene.

Varslene om nedleggelse inkluderer blant annet:
I Helse Vest har Duedalen Blå Kors Behandlingssenter nylig tapt en anbudskonkurranse og er nedleggingstruet. Til nå har senteret hatt driftsavtale med Helse Vest om tolv behandlingsplasser innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
I Helse Nord har Valnesfjord Helsesportsenter tapt anbudet for rehabilitering av nevrologipasienter, et tilbud de har drevet med siden starten i 1982. I alle disse 28 årene har senteret vært en faglig spydspiss på sitt område. Kurbadet i Tromsø som vant anbudet har i liten grad arbeidet med disse pasientgruppene.
Helse Sør-Øst har nå besluttet å ikke fornye sine avtaler med Furukollen psykiatriske senter på Årnes i Akershus. I Øyer tapte Sølvskottberget rehabiliteringssenter anbudsrunden, et senter som blant annet har et unikt tilbud om mestringskurs for ME-pasienter.
Landets eldste psykiatriske sykehus — Oslo Hospital legges nå ned, etter å ha mistet avtalen de har hatt med Helse Sør-Øst.

Nedleggelse
Venstre frykter at en nedleggelse av disse institusjonene er et utslag av en politisk ideologi om at helse- og omsorgstjenester utelukkende skal leveres av det offentlige. Venstre krever nå at regjeringen tar grep som sikrer de ideelle institusjonene en forutsigbar drift.
Venstre frykter at kortvarige vurderinger av hva pasientene har behov for, fortrenger en mer helhetlig vurdering i anbudsprosessen. Kriteriene i anbudsprosessen må ikke være så strenge at de utelukker mangfold. Venstre mener det må være rom for flere variabler som kan vektes ved avgjørelsen når anbud benyttes i helse- og omsorgssektoren.

Dersom ikke rammevilkårene og anbudsreglementet endres, vil viktige tilbud innen rus, rehabilitering og psykiatri forsvinne.

Venstre vil:
– se på innholdet i anbudsreglementet slik at det ikke bare er kortsiktige betingelser som legges til grunn for de som vinner anbudet
– gjennomføre en helhetlig evaluering av hvordan anbudskonkurransene fungerer i praksis
– innføre lengre avtaleperioder for ideelle institusjoner med tanke på å sikre kontinuitet i behandlingstilbudet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**