Ber om midlertidig stans i nedbygging av lokalsykehus

Stortingsrepresentant Borghild Tenden har i dag sendt brev til helseministeren hvor hun ber helseministeren garanterer at for at det ikke gis grønt lys for nedbygging eller nedlegging av lokalsykehus før det er foretatt en uavhengig gjennomgang av konsekvensene ved de strukturendringene helseforetakene har foreslått.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


– Det kan selvsagt være riktig ut fra en helhetlig vurdering å gjøre endringer i sykehusstrukturen eller oppgavefordeling mellom sykehusene, men vi må sørge for at det er godt utredet grunnlag. Det vi ser i dag er at nedleggelse styres ut fra hva som gir lavest kostnader for helseforetakene isolert sett, ikke for helse-Norge eller samfunnet som helhet, sier Tenden.

Borghild Tenden

Foto: Venstre

– Kan statsråden garantere at regjeringen ikke vil gi grønt lys for nedbygging eller nedlegging av lokalsykehus før det er foretatt en uavhengig gjennomgang av samlet samfunnsregnskap og risikoendring for fødende og medisinske pasienter ved de strukturendringene helseforetakene har foreslått? spør Borghild Tenden

Manglende beslutningsgrunnlag
Forslag om strukturendringer i sykehus-Norge er i stor grad styrt av hva som gir lavest kostnader for helseforetakene isolert sett, ikke for helse-Norge eller samfunnet som helhet.

– Ut fra et politisk synspunkt, er dette ikke tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for så alvorlige avgjørelser som nedlegging av fødetilbud og/eller hele lokalsykehus, skriver Tenden.

– Dersom kostnadene med dette bare skyves over på kommunene, eller på næringsliv og pasienter i form av økt reisetid og flere fraværsdager på grunn av lang avstand fra helsetjenestene, må dette tas med i den politisk helhetlige vurderingen som regjeringen er pålagt å gjøre, skriver Tenden.

Medisin, helse, sykehus, lege

Foto: Microsoft

– Det er på samme måte avgjørende at folk kan ha trygghet for at for eksempel nedlegging av fødetilbud ikke gir økt risiko for de fødende, og at disse vurderingene skjer i regi av en instans som er uavhengig fra de helseforetakene som har direkte økonomisk gevinst av at en slik endring skjer, skriver Tenden

Styrk primærhelsetjenesten
Venstre stemte imot sykehusreformen som innførte helseforetakene, fordi vi fryktet at for stor avstand mellom en sentral ledelse og den enkelte sykehusavdeling vil føre til uryddige forhold og mangel på nærhet og god kontakt.

– Folkevalgt kontroll gir folk en trygghet; trygghet om å bli hørt. Det har vi mistet med foretaksmodellen og den må vi politikere sørge for at vi gir folk, sier Tenden.
Det vi ser nå er uryddig. Samhandlingsreformen brukes av regjeringen som et argument for å ribbe lokalsykehus for viktige funksjoner i stedet for å ta debatten om hva et lokalsykehus skal være og hvor de bør ligge.

– Men samhandlingsreformen handler om å styrke primærhelsetjenesten, ikke å ribbe lokalsykehus for akuttfunksjoner, sier Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**