Venstres hovedinnlegg i budsjettdebatten

Gruppeleder og varaordfører Boye Bjerkholt holdt Venstres hovedinnlegg under budsjettdebatten i kommunestyret i dag. Han la vekt på store budsjettløft for kultur, omsorg og skole.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Boye Bjerkholt

Foto: Magnus Bjerke

Ordfører,

Venstre legger i dag frem et budsjett i samarbeid med Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Det er et budsjett som gjenspeiler at vi har gjort noen viktige grep i de økonomisk vanskelige tidene som de siste årene har vært for Skedsmo kommune, samtidig som det er et budsjett som viser en tydelig og klar prioritering innenfor bruken av de midlene vi nå har klart å frigjøre som et resultat av sunn økonomisk styring og sterkt fokus på effektivisering.

Dette gjør at vi har funnet rom innenfor de eksisterende rammene til å bevilge mer penger til økt kulturmangfold, økt livskvalitet for eldre og økt satsing på skolen.

Ordfører,

For Venstre er det viktig å bygge opp under det frivillige kulturlivet og den enorme frivillige innsatsen fra de mange samfunnsengasjerte innbyggerne vi har i denne kommunen. Vi erkjenner at de utallige arbeidstimene som legges ned i frivillige lag og foreninger er helt uvurderlig for livskvaliteten og livsgleden i lokalsamfunnene våre. Det er få investeringer som gir så mye igjen for hver krone som når pengene går til å generere og støtte opp om nettopp frivillig innsats.

En av de aller beste investeringene vi kan gjøre, er å sikre et godt og mangfoldig aktivitetstilbud til barn og unge. Det bidrar til fysisk og sosial utvikling, samhold og inkludering. Og det forebygger tiltaksløshet, kriminalitet og helseproblemer.

Derfor viderefører vi ungdomstiltakene på Strømmen og Skedsmokorset, øker administrasjonstilskuddet til lag og foreninger, avlyser prisøkningen på musikk-og kulturskolen, og vi oppretter et eget aktivitetsfond for kultur, som skal bygge ytterligere opp under det frivillige foreningslivet i kommunen. Dessuten setter vi i gang et arbeid for å utvikle et kulturelt Skedsmo-kort for barn og unge, for å sikre tilgang til et bredt spekter av kultur-og opplevelsestilbud også blant dem som ikke har like gode økonomiske forutsetninger til å ta del i det store kulturmangfoldet som finnes i Skedsmo.

Ordfører,

I år, som i fjor, har nedleggelsesspøkelset truet bibliotekfilialen på Skedsmokorset. I år, som i fjor, redder vi bibliotekfilialen fra nedleggelse. Men en slik runddans frem og tilbake — en slik usikkerhet — er ingen tjent med. Denne gangen sikrer vi derfor driften for to nye år. Det gir oss tid til å ta en skikkelig vurdering av både bibliotek og møteplasser, og anledning til å sette dette i sammenheng med de øvrige spennende prosessene rundt det fremtidige kulturtilbudet på Skedsmokorset. Det som i alle fall er en klar beskjed herfra til befolkningen på Skedsmokorset, er at dagens bibliotekfilial legges ikke ned uten at det kommer noe annet i stedet.

Ordfører,

Også på anleggssiden gjøres det store grep. Vi har allerede vedtatt bygging av to-baners flerbrukshall på Skedsmokorset og idrettshall ved Skedsmo videregående skole, og disse kommer på plass i løpet av 2011. I tillegg har vi funnet rom for å rehabilitere utebanen på Sørum fritidsgård, innvendig istandsetting av Brogata 2, og etablering av nye nærmiljøanlegg og ny tursti.

Det som imidlertid har vært mest kontroversielt, er det grepet vi gjør på Strømmen stadion slik at denne kommunale arenaen rustes opp og anlegget får en standard som tilfredsstiller de kravene som Norges Fotballforbund setter for Adeccoliga-spill.

Ordfører,

Strømmen IF betyr veldig mye for identiteten til folk på Strømmen. Jeg mener det er viktig at kommunen er med på å legge til rette for gode anleggsforhold både for Adeccoliga-laget og for de mange breddeidrettsutøverne som også holder til på Strømmen stadion. Strømmen IF er en klubb drevet av ildsjelers entusiasme, og vi i Skedsmo kommune skal være veldig stolte over at vi, som én av ytterst få kommuner i dette landet, har ett lag i hver av de to øverste divisjonene i herrefotball, i tillegg til et lag i kvinnenes toppserie.

Jeg mener at det ville være en fallitterklæring om Strømmen IF måtte forlate hjemstedet eller, enda verre, hjemkommunen, for å få spille i landets nest øverste divisjon. Når vi nå sørger for å bygge ut tak, sitteplasser, flomlys og eventuelt nytt banedekke hvis det blir nødvendig, så gjør vi det for å ruste opp en bauta ikke bare for idrettslivet på Strømmen, men også for strømlingers identitet. En skal faktisk ikke utelukke at også det har noe å si for både livskvalitet og helse.

Ordfører,

Det bringer meg over i den kjempesatsingen som flertallet leverer innenfor eldreomsorgen. Der leverer vi på økt kvalitet, ny lege på Stalsberg, egen demenslege, flere hender i arbeid, økt livskvalitet i hverdagen med sansehage på demensavdelingen og videreføring av den kulturelle spaserstokken, og vi ruster opp LIBOS og setter i gang prosjekteringen for videre utvidelse.

Vi leverer en satsing på eldreomsorgen som langt overstiger Skedsmos andel av regjeringens eldremilliard. Dette er en satsing på økt livskvalitet for eldre og økt verdighet i eldreomsorgen, forøvrig helt i tråd med intensjonene bak eldreforliket i Stortinget mellom regjeringspartiene og Venstre og KrF.

Ordfører,

Som om ikke det var nok, styrkes også skolen ytterligere på toppen av den økningen som det ble lagt føringer for i budsjettrundskrivet. Vi legger inn ytterligere to millioner i generell rammeøkning, og bevilger ekstra midler til særskilt oppfølging av elever som sliter i 10. klasse, for at de skal kunne klare overgangen til videregående opplæring bedre. I tillegg legger vi inn midler til økt inntak av lærlinger, som i tillegg til å være et viktig bidrag inn i den videregående skolen, også er svært fornftig med tanke på fremtidig rekruttering til å dekke kommunens behov for arbeidskraft. Dessuten legges det inn penger til en ekstra helsesøsterstilling for å styrke det sosiale støtteapparatet innenfor skolehverdagen.

Ordfører,

Utover disse tre hovedsatsingene innen kultur, omsorg og skole, er det også satt av penger til bygging av ny ledelinje i gågata i Lillestrøm slik at den endelig kommer på plass. Vi bevilger også mer penger til økt veivedlikehold og styrker kommunens virkemiddelappart som en aktiv medspiller innenfor nærings-og markedsføringstiltak.

Ordfører,

Det vil alltid være dem som vil ha mer, men jeg tror vi trygt kan si at vi gir noe til alle. Dette er et godt budsjett som har blitt enda bedre. Det er et budsjett som leverer på alle fronter, og det er et budsjett som Venstre er stolte over å levere fra seg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**