Venstres forslag til bybudsjett 2011

Venstre har nå lagt fram sitt forslag til budskjettt for 2011. Se hele forslaget her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Rådhuset Bergen

Budsjettforslaget har noen klare prioriteringer.
• Se hele budsjettforslaget her

Et løft for rusomsorgen
Venstres viktigste ærend i vårt forslag til bybudsjett 2011 er å gi rusomsorgen et løft. Rumisbruk knyttet opp mot narkotika er det største velferds- og kriminalitetsproblemet i Bergen. Venstre vil ha slutt på den omfattende narkotikakriminaliteten i Nygårdsparken med de problemer dette medfører for nærmiljøet. De rusavhengige blir ikke tatt på alvor i dagens rusomsorg, men blir kasteballer rusbehandlingen som er delt mellom stat og kommune.

Venstre vil:
– Etablere kombinert bolig- og behandlingstilbud for rusmisbrukere under 25-år.
– Søke staten om å få prøve ut Portugalmodellen i Bergen.
– Etablere sprøyterom i Bergen
– La fastlegen få foreskrive LAR-behandling
– Styrke barnevernet

Grønn og fremtidsrettet byutvikling
Luftforurensningsproblemene i Bergensdalen illustrerer de store miljøutfordringene Bergen har knyttet opp mot transportmønsteret. Bilrestriktive tiltak kombinert med et forbedret kollektivtilbud er det eneste som kan løse luftkrisen i Bergen. Derfor vil Venstre innføre køprising. Sykkel er et poppulært transportmiddel i Bergen, men enda flere hadde brukt sykkel dersom det var lagt bedre til rette for det. Venstre vil derfor ha en satsning på utbygging av sykkelveier sentralt i Bergen.

Venstre vil:
– Innføre køprising
– Legge bedre til rette for sykkel ved rask igangsettelse av de sentrumsnære tiltakene i Sykkelstrategien.
– Ikke legge ned sentrumsbussen, men endre rutenettet og legge det om Nøstet.
– Åpne Fredriksberg festning for publikum
– Opprette kontakttelefon for luftkvalitet

Bedre vilkår for det nyskapende næringslivet
Venstre vil at kommunen skal legge bedre til rette for dem som vil starte en bedrift for seg selv og noen til. Bergen skal være den beste byen i Norge på innovasjon og nyskaping.

Venstre vil:
– Etablere grùnderhotel i samarbeid med BRB
– Etablere the hub i Bergen
– Ha bedre lavterskel veiledningstilbud til mennesker som ønsker å starte egen bedrift

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**